Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg

10. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowiska, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 17 marca 2017 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności