Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

10. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) – 06592/1/2017 – COM(2017)0129)

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) – 06593/1/2017 – COM(2017)0127)

predložené gestorskému výboru: ENVI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozícií preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 17. marca 2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia