Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург

12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 февруари 2017 г.)

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (2017/2024(INL))
(подпомагаща: CULT, PETI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INL))
(подпомагаща: CULT (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 март 2017 г.)

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (2017/2037(INI))
(подпомагаща: REGI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия EMPL

- Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (2017/2039(INI))
(подпомагаща: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

комисия LIBE

- Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия REGI

- Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(подпомагаща: ENVI)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 февруари 2017 г.)

комисия AFET

- Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2017/2029(INI))

- Политическите отношение между ЕС и Латинска Америка (2017/2027(INI)) (подпомагаща: DEVE)

- Политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (2017/2026(INI))

- Политическите отношения на ЕС с Индия (2017/2025(INI)) (подпомагаща: FEMM)

комисия AFET (член 54 от Правилника за дейността)

- Корупцията и правата на човека в трети държави (2017/2028(INI)) (подпомагаща: INTA, DEVE)

комисия ENVI

- Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (2017/2030(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 март 2017 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2017/2041(INI))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 март 2017 г.)

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (2017/2037(INI))
(подпомагаща: REGI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)


- Правила за упражняването на авторското право и свързани права, приложими за някои онлайн предавания на телевизионни оператори и препредаване на телевизионни и радиопредавания (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO, CULT (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 февруари 2017 г.)

комисия AFET (член 54 от Правилника за дейността)

- Корупцията и правата на човека в трети държави (2017/2028(INI))
(подпомагаща: INTA, DEVE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (2017/2024(INL))
(подпомагаща: CULT, PETI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INL))
(подпомагаща: CULT (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски кодекс в областта на електронните съобщения (преработен текст) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(подпомагаща: CULT, LIBE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността, JURI член 104 от Правилника за дейността))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (2016/2149(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: EMPL, JURI, INTA

комисия ENVI

- Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (член 54 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

Правна информация - Политика за поверителност