Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16 Φεβρουαρίου 2017)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών (2017/2024(INL))
(γνωμοδότηση: CULT, PETI)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους (2017/2023(INL))
(γνωμοδότηση: CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (2017/2037(INI))
(γνωμοδότηση: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή EMPL

- Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (2017/2039(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

επιτροπή LIBE

- Πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ: καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού (2017/2038(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή REGI

- Εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Φεβρουαρίου 2017)

επιτροπή AFET

- Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (2017/2029(INI))

- Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (2017/2027(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

- Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (2017/2026(INI))

- Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (2017/2028(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (2017/2030(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2017/2041(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (2017/2037(INI))
(γνωμοδότηση: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων εφαρμοστέοι σε ορισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, INTA, IMCO, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))


(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16/02/2017)

επιτροπή AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (2017/2028(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών (2017/2024(INL))
(γνωμοδότηση: CULT, PETI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους (2017/2023(INL))
(γνωμοδότηση: CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(γνωμοδότηση: CULT, LIBE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια (2016/2149(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: EMPL, JURI, INTA

επιτροπή ENVI

- Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών (2016/2224(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή LIBE

- Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου