Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg

12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 lutego 2017 r.)

komisja AFCO

- Zmiana rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (2017/2024(INL))
(opinia: CULT, PETI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (2017/2023(INL))
(opinia: CULT (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 marca 2017 r.)

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)

- Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (2017/2037(INI))
(opinia: REGI (art. 54 Regulaminu))

komisja EMPL

- Wdrażanie w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2017/2039(INI))
(opinia: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

komisja LIBE

- Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (2017/2038(INI))
(opinia: EMPL)

komisja REGI

- Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(opinia: ENVI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 lutego 2017 r.)

komisja AFET

- Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (2017/2029(INI))

- Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (2017/2027(INI))
(opinia: DEVE)

- Stosunki polityczne UE z ASEAN (2017/2026(INI))

- Stosunki polityczne UE z Indiami (2017/2025(INI))
(opinia: FEMM)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

- Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (2017/2028(INI))
(opinia: INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu))

komisja ENVI

- Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (2017/2030(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 marca 2017 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2017/2041(INI))

Zaangażowane komisje(art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 marca 2017 r.)

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)

- Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (2017/2037(INI))
(opinia: REGI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(opinia: ITRE, INTA, IMCO, CULT (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 lutego 2017 r.)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

- Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (2017/2028(INI))
(opinia: INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu))

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)

- Zmiana rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (2017/2024(INL))
(opinia: CULT, PETI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (2017/2023(INL))
(opinia: CULT (art. 54 Regulaminu))

komisja ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(opinia: CULT, LIBE, IMCO, (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 104 Regulaminu))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja INTA

- Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów państw członkowskich (2016/2149(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: EMPL, JURI, INTA

komisja ENVI

- Legalne środki ochrony osób zgłaszających w interesie publicznym przypadki naruszenia, stosowane przy ujawnianiu poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstw i organów publicznych (2016/2224(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI (art. 54 Regulaminu)
opinia: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (art. 54 Regulaminu)

komisja LIBE

- Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. : JURI (art. 54 Regulaminu)
opinia: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (art. 54 Regulaminu)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności