Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора Председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно настоящото предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията Минамата относно живака (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, INTA

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат от Унгария (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента,предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно стълба на социалните права (B8-0171/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно установяването на общо легално определение за словото на омразата в Европейския съюз (B8-0172/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

Правна информация - Политика за поверителност