Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, INTA

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφια της Ουγγαρίας (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τους βουλευτέςπροτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων (B8-0171/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινώς αποδεκτού νομικού ορισμού της ρητορικής μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0172/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου