Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Minamata elavhõbedakonventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, INTA

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine - Ungari kandidaat (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (EMPs kohaldatav tekst) (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalõiguste samba kohta (B8-0171/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidus vihakõne ühise õigusliku määratluse loomise kohta (B8-0172/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika