Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts - Strasbūra

13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)).
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, INTA

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Ungārijas kandidāts (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo tiesību pīlāru (B8-0171/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par naidu kurinošas runas kopīgas juridiskās definīcijas izstrādi Eiropas Savienībā (B8-0172/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

Juridisks paziņojums - Privātuma politika