Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, INTA

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Hongaarse kandidaat (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Europese pijler van sociale rechten (B8-0171/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het opstellen van een gezamenlijke juridische definitie van haatzaaiende uitlatingen in de Europese Unie (B8-0172/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid