Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
7/0048(COD))
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ECON

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE, INTA

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – maďarský kandidát (07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o pilieri sociálnych práv (B8-0171/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

stanovisko:

ECON

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení spoločnej právnej definície nenávistného prejavu v Európskej únii (B8-0172/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia