Seznam 
Zápis
PDF 263kWORD 81k
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu ***I (rozprava)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
3.1.Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho
  
3.2.Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu
  
3.3.Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima
 4.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (předložené návrhy usnesení)
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  
6.1.Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho (hlasování)
  
6.2.Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu (hlasování)
  
6.3.Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima (hlasování)
  
6.4.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (hlasování)
  
6.5.Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (hlasování)
  
6.6.Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu ***I (hlasování)
  
6.7.Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva (hlasování)
  
6.8.Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (hlasování)
  
6.9.Zpráva o Černé Hoře za rok 2016 (hlasování)
  
6.10.Elektronická demokracie v Evropské unii: možnosti a výzvy (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Postoje Rady v 1. čtení
 11.Závažné interpelace (rozprava)
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předložení dokumentů
 14.Petice
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (přepracované znění) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte uvedl zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Werner Kuhn za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Diane James – nezařazená poslankyně, Gabriel Mato, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Julian King a Marco Affronte.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 16.3.2017.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 15.3.2017.)


3.1. Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho

Návrhy usnesení B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení B8-0191/2017, B8-0194/2017 a B8-0196/2017.

Vystoupili: Luke Ming Flanagan s procesní námitkou a Geoffrey Van Orden k tomuto vystoupení.

Pavel Telička a Bogdan Brunon Wenta uvedli návrhy usnesení B8-0200/2017 a B8-0224/2017.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Jonathan Arnott a Dominique Bilde.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 16.3.2017.


3.2. Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu

Návrhy usnesení B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Předsedající u příležitosti konání této rozpravy přivítala skupinu poslanců ukrajinského parlamentu, kteří usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Marcus Pretzell za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic a Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina a Eduard Kukan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică a José Inácio Faria.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 16.3.2017.


3.3. Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima

Návrhy usnesení B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Krzysztof Hetman za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Maria Grapini.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 16.3.2017.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:35, pokračovalo v 12:00.)


4. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 11 zápisu ze dne 14.3.2017)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa a Michaela Šojdrová za skupinu PPE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez a Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, za skupinu S&D, o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.3.2017.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

5. Sdělení předsednictví

Vystoupili: António Marinho e Pinto, který připomněl 39. výročí únosu italského politika Alda Mora, který byl 9. května 1978 zavražděn Rudými brigádami, a Olaf Stuger k prohlášením tureckého ministra zahraničních věcí k výsledkům parlamentnách voleb v Nizozemsku (předsedající vzal vystoupení na vědomí).

°
° ° °

Předsedající oznámil, že Konference předsedů schválila žádost, kterou vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky požádal o prodloužení svého mandátu o tři měsíce.

Toto prodloužení je nezbytné k tomu, aby mohl výbor vykonávat svůj mandát, který přijal Parlament dne 8. června 2016, úplně a řádně s ohledem na počet dokumentů, které je ještě třeba projednat, vyžádané studie a různé zúčastněné strany, které by ještě měly být vyslechnuty.

Parlament prodloužení schválil.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0191/2017

(nahrazující B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 a B8-0224/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Arne Lietz za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski a Jan Zahradil za skupinu ECR;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD;

—   Mario Borghezio za skupinu ENF.

přijat (P8_TA(2017)0086)

(Návrh usnesení B8-0196/2017 se nebere v potaz.)


6.2. Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0190/2017

(nahrazující B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 a B8-0221/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin a Julie Ward za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski a Kosma Złotowski za skupinu ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filipíny, případ senátorky Leily M. De Lima (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0193/2017

(nahrazující B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 a B8-0226/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0088)


6.4. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0183/2017

(nahrazující B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa a Michaela Šojdrová za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2017)0089)

(Návrhy usnesení B8-0184/2017 a B8-0185/2017 se neberou v potaz.)


6.5. Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Rozprava se konala dne 19. května 2015 (bod 3 zápisu ze dne 19.5.2015).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 20. května 2015 (bod 10.7 zápisu ze dne 20.5.2015).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0090)


6.6. Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (přepracované znění) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0091)


6.7. Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva (hlasování)

Zpráva o ústavních, právních a institucionálních dopadech společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva [2015/2343(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Michael Gahler a Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0092)


6.8. Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (hlasování)

Zpráva k integrované politice Evropské unie pro Arktidu [2016/2228(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0093)

Vystoupení

David Coburn před hlasováním.


6.9. Zpráva o Černé Hoře za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 [2016/2309(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0094)


6.10. Elektronická demokracie v Evropské unii: možnosti a výzvy (hlasování)

Zpráva o elektronické demokracii v Evropské unii: možnosti a výzvy [2016/2008(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0095)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică

zpráva Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

zpráva Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

zpráva Michael Gahler a Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák a Jean-Luc Mélenchon

zpráva Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil a Ivan Jakovčić

zpráva Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor a Momchil Nekov.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:55, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

předáno příslušnému výboru: ENVI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postojů začne běžet zítra, dne 17. března 2017.


11. Závažné interpelace (rozprava)

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-00004/2017/rév1), kterou předkládá Beatrix von Storch za skupinu EFDD Komisi: Spolupráce mezi obchodníky s lidmi a nevládními organizacemi při pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn rozvinul otázku.

Julian King (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Notis Marias za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Julia Reid za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF (předsedající k vystoupení Georga Mayera, který předsedajícímu odpověděl), Seán Kelly, James Nicholson a Jozo Radoš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Ivan Jakovčić.

Vystoupil Julian King.

Rozprava skončila.


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2017)

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Revize nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článek 54 jednacího řádu))

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. března 2017)

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Úloha měst v institucionálním rámci Unie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článek 54 jednacího řádu))

výbor EMPL

- Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech (2017/2039(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

výbor LIBE

- Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (2017/2038(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor REGI

- Provádění makroregionálních strategií EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(stanovisko: ENVI)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2017)

výbor AFET

- Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (2017/2029(INI))

- Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (2017/2027(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Politické vztahy EU se Sdružením národů jihovýchodní Asie (2017/2026(INI))

- Politické vztahy EU s Indií (2017/2025(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor AFET (článek 54 jednacího řádu)

- Korupce a lidská práva ve třetích zemích (2017/2028(INI))
(avis: INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu))

výbor ENVI

- Provádění 7. akčního programu pro životní prostředí (2017/2030(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. března 2017)

výbor AFET

- Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2017/2041(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. března 2017)

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Úloha měst v institucionálním rámci Unie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článek 54 jednacího řádu))

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, CULT (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2017)

výbor AFET (článek 54 jednacího řádu)

- Korupce a lidská práva ve třetích zemích (2017/2028(INI))
(stanovisko: INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu))

výbor AFCO (článek 54 jednacího řádu)

- Revize nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článek 54 jednacího řádu))

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článek 54 jednacího řádu))

výbor ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(stanovisko: CULT, LIBE, IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor INTA

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů (2016/2149(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: EMPL, JURI, INTA

výbor ENVI

- Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důverných informací společností a veřejných orgánů (2016/2224(INI))
předáno příslušnému výboru: JURI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (článek 54 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Autorské právo na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (článek 54 jednacího řádu)


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, INTA

- Částečná obměna členů Účetního dvora - maďarský kandidát (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pilíři sociálních práv (B8-0171/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vypracování společné unijní právní definice verbálních projevů nenávisti (B8-0172/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


14. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 15. března 2017

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1558/2016); (*) (č. 1559/2016); (*) (č. 1560/2016); (*) (č. 1561/2016); (*) (č. 1562/2016); (*) (č. 1563/2016); Einar Petursson (č. 1564/2016); (*) (č. 1565/2016); (*) (č. 1566/2016); (*) (č. 1567/2016); (*) (č. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (č. 0056/2017); Sari Kantinkoski (č. 0057/2017); Carina Olsen (č. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0059/2017); (*) (č. 0060/2017); Sam Kloos (č. 0061/2017); Veronika Nyang (č. 0062/2017); Ivailo Iliev (č. 0063/2017); (*) (č. 0064/2017); Luca Lazzati (č. 0065/2017); (*) (č. 0066/2017); (*) (č. 0067/2017); (*) (č. 0068/2017); (*) (č. 0069/2017); (*) (č. 0070/2017); (*) (č. 0071/2017); (*) (č. 0072/2017); (*) (č. 0073/2017); (*) (č. 0074/2017); (*) (č. 0075/2017); (*) (č. 0076/2017); (*) (č. 0077/2017); (*) (č. 0078/2017); (*) (č. 0079/2017); (*) (č. 0080/2017); (*) (č. 0081/2017); (*) (č. 0082/2017); David Gale (č. 0083/2017); Benjamin Rzepka (č. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (č. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (č. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0087/2017); (*) (č. 0088/2017); (*) (č. 0089/2017); (*) (č. 0090/2017); (*) (č. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (č. 0092/2017); (*) (č. 0093/2017); (*) (č. 0094/2017); (*) (č. 0095/2017); Leif Lundgren (č. 0096/2017); Manuela Perteghella (č. 0097/2017); (*) (č. 0098/2017); (*) (č. 0099/2017); (*) (č. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (č. 0101/2017); Aleko Brazitzov (č. 0102/2017); (*) (č. 0103/2017); (*) (č. 0104/2017); Jeremy Becker (č. 0105/2017); (*) (č. 0106/2017); (*) (č. 0107/2017); (*) (č. 0108/2017); (*) (č. 0109/2017); (*) (č. 0110/2017); (*) (č. 0111/2017); Samit Shah (č. 0112/2017); Simon Baraldi (č. 0113/2017); Simon Baraldi (č. 0114/2017); (*) (č. 0115/2017); (*) (č. 0116/2017); (*) (č. 0117/2017); (*) (č. 0118/2017); Vincenzo Solla (č. 0119/2017); (*) (č. 0120/2017); Mita Drius (č. 0121/2017); Michael Morawietz (č. 0122/2017); (*) (č. 0123/2017); (*) (č. 0124/2017); (*) (č. 0125/2017); (*) (č. 0126/2017); (*) (č. 0127/2017); Luis Salan Santos (č. 0128/2017); Stylianos Vakras (č. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (č. 0130/2017); Rubén Martínez (č. 0131/2017); Anne Wilkinson (č. 0132/2017); (*) (č. 0133/2017); Ramon Afonso (č. 0134/2017); Georgios Floras (č. 0135/2017); Bas Van Tol (č. 0136/2017); (*) (č. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (č. 0138/2017); (*) (č. 0139/2017); (*) (č. 0140/2017); (*) (č. 0141/2017); (*) (č. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (č. 0143/2017); (*) (č. 0144/2017); Amândio Silva (č. 0145/2017); (*) (č. 0146/2017); (*) (č. 0147/2017); (*) (č. 0148/2017); Fabiano Filippin (č. 0149/2017); Jürgen Heß (č. 0150/2017); Hermann Wittwer (č. 0151/2017); Marco Giovannelli (č. 0152/2017); (*) (č. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (č. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (č. 0155/2017); (*) (č. 0156/2017); Nicola Guagliardo (č. 0157/2017); (*) (č. 0158/2017); (*) (č. 0159/2017); Damian Macias (č. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (č. 0161/2017); (*) (č. 0162/2017); (*) (č. 0163/2017); Ann Clwyd (č. 0164/2017); Simon Baraldi (č. 0165/2017).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu zaslal dne 15. března 2017 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 3. do 6. dubna 2017.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 15:30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Právní upozornění - Ochrana soukromí