Indeks 
Protokol
PDF 263kWORD 80k
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren ***I (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire
  3.2.Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim
  3.3.Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima
 4.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (indgivne beslutningsforslag)
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (afstemning)
  6.2.Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (afstemning)
  6.3.Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (afstemning)
  6.4.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (afstemning)
  6.5.Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I (afstemning)
  6.6.EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren ***I (afstemning)
  6.7.Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (afstemning)
  6.8.En integreret EU-politik om Arktis (afstemning)
  6.9.2016-rapport om Montenegro (afstemning)
  6.10.E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 11.Større forespørgsler (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Andragender
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Diane James, løsgænger, Gabriel Mato, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Talere: Julian King og Marco Affronte.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 16.3.2017.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.3.2017).


3.1. Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire

Forslag til beslutning B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslag B8-0191/2017, B8-0194/2017 og B8-0196/2017.

Talere: Luke Ming Flanagan, med et indlæg til forretningsordenen, og Geoffrey Van Orden om denne afbrydelse.

Pavel Telička og Bogdan Brunon Wenta forelagde beslutningsforslag B8-0200/2017 og B8-0224/2017.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Jonathan Arnott og Dominique Bilde.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 16.3.2017.


3.2. Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim

Forslag til beslutning B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

I anledning af denne debat ønskede formanden på Parlamentets vegne en gruppe af medlemmer af Ukraines parlament, som havde taget plads i den officielle tilhørerloge, velkommen.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, og Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic og Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina og Eduard Kukan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică og José Inácio Faria.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 16.3.2017.


3.3. Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima

Forslag til beslutning B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott og Maria Grapini.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 16.3.2017.

(Mødet udsat kl. 11.35 og genoptaget kl. 12.00)


4. EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 11 i protokollen af 14.3.2017)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa og Michaela Šojdrová, for PPE-Gruppen om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez og Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen, om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans og Paavo Väyrynen for ALDE-Gruppen om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres for S&D-Gruppen om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski og Branislav Škripek for ECR-Gruppen om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen om EU’s prioriteter under FN’s Menneskerettighedsråds samlinger i 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 16.3.2017.


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

5. Meddelelse fra formanden

Talere: António Marinho e Pinto, for at minde om 39-årsdagen for bortførelsen af den italienske politiker Aldo Moro, der blev dræbt af De Røde Brigader den 9. maj 1978, og Olaf Stuger, for at rette opmærksomheden mod den tyrkiske udenrigsministers udtalelser om resultatet af parlamentsvalget i Nederlandene (formanden noterede sig dette).

°
° ° °

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde godkendt anmodningen fra Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse om at få forlænget dets mandat med tre måneder.

Denne forlængelse var nødvendig for at gøre det muligt for udvalget fuldt ud og korrekt at opfylde dets mandat som vedtaget af Parlamentet den 8. juni 2016 i betragtning af det antal dokumenter, som stadigvæk manglede at blive undersøgt, de analyser, der var blevet anmodet om, samt de krævende høringer af parter, som stadig manglede at blive gennemført.

Parlamentet godkendte forlængelsen.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0191/2017

(erstatter B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 og B8-0224/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Elmar Brok for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post og Arne Lietz for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski og Jan Zahradil for ECR-Gruppen;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen;

—   Mario Borghezio for ENF-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0086)

(Forslag til beslutning B8-0196/2017 bortfaldt).


6.2. Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0190/2017

(erstatter B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 og B8-0221/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Elmar Brok for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin og Julie Ward for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0193/2017

(erstatter B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 og B8-0226/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Elmar Brok for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić og Arne Gericke for ECR-Gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0088)


6.4. EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 og B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0183/2017

(erstatter B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 og B8-0189/2017):

stillet af:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa og Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri og Soraya Post for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini og Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0089)

(Forslag til beslutning B8-0184/2017 og B8-0185/2017 bortfaldt).


6.5. Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 19. maj 2015 (punkt 3 i protokollen af 19.5.2015).

Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 20. maj 2015 (punkt 10.7 i protokollen af 20.5.2015).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0090)


6.6. EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0091)


6.7. Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (afstemning)

Betænkning om forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten [2015/2343(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Michael Gahler og Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0092)


6.8. En integreret EU-politik om Arktis (afstemning)

Betænkning om en integreret EU-politik om Arktis [2016/2228(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Urmas Paet og Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0093)

Indlæg

David Coburn, før afstemningen.


6.9. 2016-rapport om Montenegro (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Montenegro [2016/2309(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0094)


6.10. E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (afstemning)

Betænkning om e-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer [2016/2008(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0095)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias og Doru-Claudian Frunzulică

Betænkning: Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică og Seán Kelly

Betænkning: Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică og Seán Kelly

Betænkning: Michael Gahler og Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák og Jean-Luc Mélenchon

Betænkning: Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil og Ivan Jakovčić

Betænkning: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor og Momchil Nekov.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD) – 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

henvist til kor. udv.: ENVI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

henvist til kor. udv.: ENVI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 17. marts 2017.


11. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-00004/2017/rév1) af Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Samarbejde mellem menneskesmuglere og NGO'er, der udfører eftersøgnings- og redningsopgaver i Middelhavet (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn begrundede spørgsmålet.

Julian King (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen (formanden om indlægget af Georg Mayer, der svarede ham) Seán Kelly, James Nicholson og Jozo Radoš.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić.

Indlæg af Julian King.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. februar 2017)

AFCO (forretningsordenens artikel 54)

- Revision af forordning (EU) nr. 211/2011om borgerinitiativer (2017/2024(INL))
(rådg.udv.: CULT, PETI) (forretningsordenens artikel 54))

JURI (forretningsordenens artikel 54))

- Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunst og kulturgoder, der er stjålet under bevæbnede konflikter og krig (2017/2023(INL))
(rådg.udv.: CULT (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. marts 2017)

AFCO (forretningsordenens artikel 54)

- Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (2017/2037(INI))
(rådg.udv.: REGI (forretningsordenens artikel 54))

EMPL

- Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (2017/2039(INI))
(rådg.udv.: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE

- Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af sigøjnerhad (2017/2038(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

REGI

- Gennemførelse af EU's makroregionale strategier (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. februar 2017)

AFET

- Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (2017/2029(INI))

- EU's politiske forbindelser med Latinamerika (2017/2027(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

- EU's politiske forbindelser med ASEAN (2017/2026(INI))

- EU's politiske forbindelser med Indien (2017/2025(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

AFET (forretningsordenens artikel 54)

- Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (2017/2028(INI))
(rådg.udv.: INTA, DEVE (forretningsordenens artikel 54))

ENVI

- Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (2017/2030(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. marts 2017)

AFET

- Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (2017/2041(INI))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. marts 2017)

AFCO (forretningsordenens artikel 54)

- Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (2017/2037(INI))
(rådg.udv.: REGI (forretningsordenens artikel 54))

JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Bestemmelser om udøvelse af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder vedrørende visse radio- og TV-selskabers udsendelser via internettet og retransmission af fjernsyns- og radioudsendelser (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(rådg.udv.: ITRE, INTA, IMCO, CULT (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. februar 2017)

AFET (forretningsordenens artikel 54)

- Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (2017/2028(INI))
(rådg.udv.: INTA, DEVE (forretninsordenens artikel 54))

AFCO (forretningsordenens artikel 54)

Revision af forordning (EU) nr. 211/2011om borgerinitiativer (2017/2024(INL))
(rådg.udv.: CULT, PETI (forretningsordenens artikel 54))

JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunst og kulturgoder, der er stjålet under bevæbnede konflikter og krig (2017/2023(INL))
(rådg.udv.: CULT (forretningsordenens artikel 54))

ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- EU-kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(rådg.udv.: CULT, LIBE, IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 104))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

INTA

- Gennemførelse af traktatens bestemmelser om nationale parlamenter (2016/2149(INI))
henvist til kor. udv.: AFCO
rådg.udv.: EMPL, JURI, INTA

ENVI

- Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer (2016/2224(INI))
henvist til kor. udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (forretningsordenens artikel 54)

LIBE

- Ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
henvist til kor. udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (forretningsordenens artikel 54)


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, INTA

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den ungarske kandidat (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om søjlen for sociale rettigheder (B8-0171/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fastsættelse af en fælles juridisk definition af hadefuld tale i Den Europæiske Union (B8-0172/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


14. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 15. marts 2017

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1558/2016); (*) (nr. 1559/2016); (*) (nr. 1560/2016); (*) (nr. 1561/2016); (*) (nr. 1562/2016); (*) (nr. 1563/2016); Einar Petursson (nr. 1564/2016); (*) (nr. 1565/2016); (*) (nr. 1566/2016); (*) (nr. 1567/2016); (*) (nr. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (nr. 0056/2017); Sari Kantinkoski (nr. 0057/2017); Carina Olsen (nr. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0059/2017); (*) (nr. 0060/2017); Sam Kloos (nr. 0061/2017); Veronika Nyang (nr. 0062/2017); Ivailo Iliev (nr. 0063/2017); (*) (nr. 0064/2017); Luca Lazzati (nr. 0065/2017); (*) (nr. 0066/2017); (*) (nr. 0067/2017); (*) (nr. 0068/2017); (*) (nr. 0069/2017); (*) (nr. 0070/2017); (*) (nr. 0071/2017); (*) (nr. 0072/2017); (*) (nr. 0073/2017); (*) (nr. 0074/2017); (*) (nr. 0075/2017); (*) (nr. 0076/2017); (*) (nr. 0077/2017); (*) (nr. 0078/2017); (*) (nr. 0079/2017); (*) (nr. 0080/2017); (*) (nr. 0081/2017); (*) (nr. 0082/2017); David Gale (nr. 0083/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (nr. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (nr. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0087/2017); (*) (nr. 0088/2017); (*) (nr. 0089/2017); (*) (nr. 0090/2017); (*) (nr. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (nr. 0092/2017); (*) (nr. 0093/2017); (*) (nr. 0094/2017); (*) (nr. 0095/2017); Leif Lundgren (nr. 0096/2017); Manuela Perteghella (nr. 0097/2017); (*) (nr. 0098/2017); (*) (nr. 0099/2017); (*) (nr. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (nr. 0101/2017); Aleko Brazitzov (nr. 0102/2017); (*) (nr. 0103/2017); (*) (nr. 0104/2017); Jeremy Becker (nr. 0105/2017); (*) (nr. 0106/2017); (*) (nr. 0107/2017); (*) (nr. 0108/2017); (*) (nr. 0109/2017); (*) (nr. 0110/2017); (*) (nr. 0111/2017); Samit Shah (nr. 0112/2017); Simon Baraldi (nr. 0113/2017); Simon Baraldi (nr. 0114/2017); (*) (nr. 0115/2017); (*) (nr. 0116/2017); (*) (nr. 0117/2017); (*) (nr. 0118/2017); Vincenzo Solla (nr. 0119/2017); (*) (nr. 0120/2017); Mita Drius (nr. 0121/2017); Michael Morawietz (nr. 0122/2017); (*) (nr. 0123/2017); (*) (nr. 0124/2017); (*) (nr. 0125/2017); (*) (nr. 0126/2017); (*) (nr. 0127/2017); Luis Salan Santos (nr. 0128/2017); Stylianos Vakras (nr. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (nr. 0130/2017); Rubén Martínez (nr. 0131/2017); Anne Wilkinson (nr. 0132/2017); (*) (nr. 0133/2017); Ramon Afonso (nr. 0134/2017); Georgios Floras (nr. 0135/2017); Bas Van Tol (nr. 0136/2017); (*) (nr. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 0138/2017); (*) (nr. 0139/2017); (*) (nr. 0140/2017); (*) (nr. 0141/2017); (*) (nr. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (nr. 0143/2017); (*) (nr. 0144/2017); Amândio Silva (nr. 0145/2017); (*) (nr. 0146/2017); (*) (nr. 0147/2017); (*) (nr. 0148/2017); Fabiano Filippin (nr. 0149/2017); Jürgen Heß (nr. 0150/2017); Hermann Wittwer (nr. 0151/2017); Marco Giovannelli (nr. 0152/2017); (*) (nr. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (nr. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (nr. 0155/2017); (*) (nr. 0156/2017); Nicola Guagliardo (nr. 0157/2017); (*) (nr. 0158/2017); (*) (nr. 0159/2017); Damian Macias (nr. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (nr. 0161/2017); (*) (nr. 0162/2017); (*) (nr. 0163/2017); Ann Clwyd (nr. 0164/2017); Simon Baraldi (nr. 0165/2017).

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 15. marts 2017 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 3.-6. april 2017.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik