Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 80k
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet ***I (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
3.1.Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus
  
3.2.Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne
  
3.3.Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus
 4.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  
6.1.Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus (äänestys)
  
6.2.Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne (äänestys)
  
6.3.Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus (äänestys)
  
6.4.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (äänestys)
  
6.5.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä ***I (äänestys)
  
6.6.Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet ***I (äänestys)
  
6.7.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (äänestys)
  
6.8.Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka (äänestys)
  
6.9.Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
6.10.Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 11.Ensisijainen tiedustelu (keskustelu)
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Kuhn PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Gabriel Mato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Julian King ja Marco Affronte.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.6.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.3.2017, kohta 2).


3.1. Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post jat Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0191/2017, B8-0194/2017 ja B8-0196/2017.

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron ja Geoffrey Van Orden tästä keskeytyksestä.

Pavel Telička ja Bogdan Brunon Wenta esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0200/2017 ja B8-0224/2017.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott ja Dominique Bilde.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.1.


3.2. Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi tätä keskustelua seuraamaan viralliselle lehterille saapuneen Ukrainan parlamentin jäsenten ryhmän.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic ja Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina ja Eduard Kukan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ja José Inácio Faria.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.2.


3.3. Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott ja Maria Grapini.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


4. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 11)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa ja Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ja muut S&D-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017)

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017)

—   Barbara Lochbihler, Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.4.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

5. Puhemiehen ilmoitus

Puheenvuorot: António Marinho e Pinto palauttaakseen mieliin italialaisen politiikon Aldo Moron, jonka Punaiset prikaatit surmasivat 9. toukokuuta 1978, kidnappauksen 39-vuotispäivän, ja Olaf Stuger Turkin ulkoministerin lausunnoista Alankomaiden parlamenttivaalien tuloksista (puhemies asian merkille).

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on hyväksynyt epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan pyynnön, joka koskee sen toimikauden jatkamista kolmella kuukaudella.

Tämä jatkaminen on välttämäntöntä, jotta valiokunta voi suorittaa kokonaan ja asianmukaisesti parlamentin toimikaudelle 8. kesäkuuta 2016 asettamat tehtävät, kun otetaan huomioon, että tutkittavia asiakirjoja ja tilattuja analyysejä sekä kuultavia asianomaisia on vielä runsaasti.

Parlamentti hyväksyi toimikauden jatkamisen.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0191/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 ja B8-0224/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ja Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta

—   Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0086)

(Päätöslauselmaesitys B8-0196/2017 raukesi.)


6.2. Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0190/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 ja B8-0221/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski ja Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0193/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 ja B8-0226/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0088)


6.4. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ja B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0183/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ja B8-0189/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa ja Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini ja Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0089)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0184/2017 ja B8-0185/2017 raukesivat.)


6.5. Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Keskustelu käytiin 19. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 3).

Äänestystä lykättiin 20. toukokuuta 2015 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.7).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0090)


6.6. Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0091)


6.7. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (äänestys)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslaillisista, oikeudellisista ja institutionaalisista vaikutuksista: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet [2015/2343(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Michael Gahler ja Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0092)


6.8. Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka (äänestys)

Mietintö arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta [2016/2228(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Urmas Paet ja Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0093)

Puheenvuoro:

David Coburn ennen äänestystä.


6.9. Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2309(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0094)


6.10. Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (äänestys)

Mietintö sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet [2016/2008(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0095)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică

Mietintö Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică ja Seán Kelly

Mietintö Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică ja Seán Kelly

Mietintö Michael Gahler ja Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák ja Jean-Luc Mélenchon

Mietintö Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil ja Ivan Jakovčić

Mietintö Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor ja Momchil Nekov.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 17. maaliskuuta 2017.


11. Ensisijainen tiedustelu (keskustelu)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-00004/2017/rev1) – Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Ihmiskauppiaiden sekä etsintään ja pelastukseen osallistuvien kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö Välimerellä (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn esitteli kysymyksen.

Julian King (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta (puhemies Georg Mayerin puheenvuorosta ja tämän vastaus), Seán Kelly, James Nicholson ja Jozo Radoš.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić.

Julian King käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. helmikuuta 2017)

AFCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 tarkistaminen (2017/2024(INL))
(lausuntoa varten: CULT, PETI (työjärjestyksen 54 artikla))

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet (2017/2023(INL))
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

puheenjohtajakokouksen päätös 9. maaliskuuta 2017)

AFCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (2017/2037(INI))
(lausuntoa varten: REGI (työjärjestyksen 54 artikla))

EMPL-valiokunta

- Nuorten työllisyysaloitteen toteutus jäsenvaltioissa (2017/2039(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE-valiokunta

- Keskeiset näkökulmat romanien integroitumiseen EU:ssa: mustalaisvastaisuuden torjuminen (2017/2038(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

REGI-valiokunta

- EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpano (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. helmikuuta 2017)

AFET-valiokunta

- Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2017/2029(INI))

- EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (2017/2027(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

- EU:n poliittiset suhteet ASEANiin (2017/2026(INI))

- EU:n poliittiset suhteet Intiaan (2017/2025(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

AFET-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (2017/2028(INI))
(lausuntoa: INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla))

ENVI-valiokunta

- Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (2017/2030(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. maaliskuuta 2017)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istuntoa varten (2017/2041(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. maaliskuuta 2017)

AFCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (2017/2037(INI))
(lausuntoa varten: REGI (työjärjestyksen 54 artikla))

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavat, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, INTA, IMCO, CULT (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. helmikuuta 2017)

AFET-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (2017/2028(INI))
(lausuntoa varten: INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla))

AFCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 tarkistaminen (2017/2024(INL))
(lausuntoa varten: CULT, PETI (työjärjestyksen 54 artikla))

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet (2017/2023(INL))
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 54 artikla))

ITRE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Eurooppalaiset sähköisen viestinnän käytännesäännöt (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(lausuntoa varten: CULT, LIBE, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 104 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (2016/2149(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
(lausuntoa varten: EMPL, JURI, INTA)

ENVI-valiokunta

- Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä (2016/2224(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)
(lausuntoa varten: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (työjärjestyksen 54 artikla))

LIBE-valiokunta

- Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)
(lausuntoa varten: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla))


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, INTA

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Unkarin ehdokas (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sosiaalisten oikeuksien pilarista (B8-0171/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vihapuheen yhteisen oikeudellisen määritelmän laatimisesta Euroopan unionissa (B8-0172/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


14. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

15. maaliskuuta 2017

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1558/2016); (*) (nro 1559/2016); (*) (nro 1560/2016); (*) (nro 1561/2016); (*) (nro 1562/2016); (*) (nro 1563/2016); Einar Petursson (nro 1564/2016); (*) (nro 1565/2016); (*) (nro 1566/2016); (*) (nro 1567/2016); (*) (nro 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (nro 0056/2017); Sari Kantinkoski (nro 0057/2017); Carina Olsen (nro 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (nro 0059/2017); (*) (nro 0060/2017); Sam Kloos (nro 0061/2017); Veronika Nyang (nro 0062/2017); Ivailo Iliev (nro 0063/2017); (*) (nro 0064/2017); Luca Lazzati (nro 0065/2017); (*) (nro 0066/2017); (*) (nro 0067/2017); (*) (nro 0068/2017); (*) (nro 0069/2017); (*) (nro 0070/2017); (*) (nro 0071/2017); (*) (nro 0072/2017); (*) (nro 0073/2017); (*) (nro 0074/2017); (*) (nro 0075/2017); (*) (nro 0076/2017); (*) (nro 0077/2017); (*) (nro 0078/2017); (*) (nro 0079/2017); (*) (nro 0080/2017); (*) (nro 0081/2017); (*) (nro 0082/2017); David Gale (nro 0083/2017); Benjamin Rzepka (nro 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (nro 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (nro 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (nro 0087/2017); (*) (nro 0088/2017); (*) (nro 0089/2017); (*) (nro 0090/2017); (*) (nro 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (nro 0092/2017); (*) (nro 0093/2017); (*) (nro 0094/2017); (*) (nro 0095/2017); Leif Lundgren (nro 0096/2017); Manuela Perteghella (nro 0097/2017); (*) (nro 0098/2017); (*) (nro 0099/2017); (*) (nro 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (nro 0101/2017); Aleko Brazitzov (nro 0102/2017); (*) (nro 0103/2017); (*) (nro 0104/2017); Jeremy Becker (nro 0105/2017); (*) (nro 0106/2017); (*) (nro 0107/2017); (*) (nro 0108/2017); (*) (nro 0109/2017); (*) (nro 0110/2017); (*) (nro 0111/2017); Samit Shah (nro 0112/2017); Simon Baraldi (nro 0113/2017); Simon Baraldi (nro 0114/2017); (*) (nro 0115/2017); (*) (nro 0116/2017); (*) (nro 0117/2017); (*) (nro 0118/2017); Vincenzo Solla (nro 0119/2017); (*) (nro 0120/2017); Mita Drius (nro 0121/2017); Michael Morawietz (nro 0122/2017); (*) (nro 0123/2017); (*) (nro 0124/2017); (*) (nro 0125/2017); (*) (nro 0126/2017); (*) (nro 0127/2017); Luis Salan Santos (nro 0128/2017); Stylianos Vakras (nro 0129/2017); María Vanesa Catalán González (nro 0130/2017); Rubén Martínez (nro 0131/2017); Anne Wilkinson (nro 0132/2017); (*) (nro 0133/2017); Ramon Afonso (nro 0134/2017); Georgios Floras (nro 0135/2017); Bas Van Tol (nro 0136/2017); (*) (nro 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (nro 0138/2017); (*) (nro 0139/2017); (*) (nro 0140/2017); (*) (nro 0141/2017); (*) (nro 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (nro 0143/2017); (*) (nro 0144/2017); Amândio Silva (nro 0145/2017); (*) (nro 0146/2017); (*) (nro 0147/2017); (*) (nro 0148/2017); Fabiano Filippin (nro 0149/2017); Jürgen Heß (nro 0150/2017); Hermann Wittwer (nro 0151/2017); Marco Giovannelli (nro 0152/2017); (*) (nro 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (nro 0154/2017); Juan Ramón González Santana (nro 0155/2017); (*) (nro 0156/2017); Nicola Guagliardo (nro 0157/2017); (*) (nro 0158/2017); (*) (nro 0159/2017); Damian Macias (nro 0160/2017); Alberto Arranz Santander (nro 0161/2017); (*) (nro 0162/2017); (*) (nro 0163/2017); Ann Clwyd (nro 0164/2017); Simon Baraldi (nro 0165/2017).

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti 15. maaliskuuta 2017 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 3.–6. huhtikuuta 2017.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö