Rodyklė 
Protokolas
PDF 266kWORD 81k
Ketvirtadienis, 2017 m. kovo 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Sąjungos sistema, skirta duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje ***I (diskusijos)
 3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
3.1.Zimbabvė, pastoriaus Evano Mawarires byla
  
3.2.Ukrainos politiniai kaliniai Rusijoje ir padėtis Kryme
  
3.3.Filipinai, ypač senatorės Leilos M. De Lima byla
 4.ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Pirmininko pranešimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Zimbabvė, pastoriaus Evano Mawarires byla (balsavimas)
  
6.2.Ukrainos politiniai kaliniai Rusijoje ir padėtis Kryme (balsavimas)
  
6.3.Filipinai, ypač senatorės Leilos M. De Lima byla (balsavimas)
  
6.4.ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (balsavimas)
  
6.5.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas, susijęs su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu ***I (balsavimas)
  
6.6.Sąjungos sistema, skirta duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje ***I (balsavimas)
  
6.7.Bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: Lisabonos sutarties suteiktos galimybės (balsavimas)
  
6.8.Integruota Europos Sąjungos Arkties politika (balsavimas)
  
6.9.Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (balsavimas)
  
6.10.E. demokratija ES: galimybės ir iššūkiai (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 11.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Gauti dokumentai
 14.Peticijos
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Sąjungos sistema, skirta duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (nauja redakcija) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Werner Kuhn PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Gabriel Mato (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Julian King ir Marco Affronte.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 16 protokolo 6.6 punktas.


3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 03 15 protokolo 2 punktas)


3.1. Zimbabvė, pastoriaus Evano Mawarires byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post et Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0191/2017, B8-0194/2017 ir B8-0196/2017.

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan dėl darbo tvarkos ir Geoffrey Van Orden dėl šio pasisakymo.

Pavel Telička ir Bogdan Brunon Wenta pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0200/2017 ir B8-0224/2017.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Jonathan Arnott ir Dominique Bilde.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys), Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 16 protokolo 6.1 punktas


3.2. Ukrainos politiniai kaliniai Rusijoje ir padėtis Kryme

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Šių diskusijų proga posėdžio pirmininkė Parlamento vardu pasveikino Ukrainos parlamento narių grupę, esančią svarbiems lankytojams skirtose stebėjimo ložėse.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius ir Tunne Kelam pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu ir Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt), Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic ir Jean-Luc Schaffhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Jaromír Štětina ir Eduard Kukan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys), Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 16 protokolo 6.2 punktas


3.3. Filipinai, ypač senatorės Leilos M. De Lima byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott ir Maria Grapini.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys), Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 16 protokolo 6.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.35 val. ir atnaujintas 12.00 val.)


4. ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (2017/2598(RSP))

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 11 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa ir Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 2017 m. JT Žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu dėl Sąjungos prioritetų 2017 m. JT Žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl ES prioritetų 2017 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans ir Paavo Väyrynen ALDE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 2017 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ir kiti S&D frakcijos vardu dėl ES prioritetų 2017 m. JT Žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu dėl ES prioritetų 2017 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 2017 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Balsavimas: 2017 03 16 protokolo 6.4 punktas


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

5. Pirmininko pranešimas

Kalbėjo: António Marinho e Pinto, jis priminė 39-as italų politiko Aldo Moro pagrobimo metines. Jį 1978 m. gegužės 9 d. nužudė grupuotė „Raudonosios brigados“. Taip pat kalbėjo Olaf Stuger dėl Turkijos užsienio reikalų ministro pareiškimo paskelbus parlamento rinkimų Nyderlanduose rezultatus (Pirmininkas tai užfiksavo).

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad Pirmininkų sueiga pritarė Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti prašymui pratęsti jo įgaliojimus dar trims mėnesiams.

Šis pratęsimas reikalingas tam, kad Komitetas galėtų visiškai ir tinkamai atlikti jam pavestas užduotis, kurias Parlamentas patvirtino 2016 m. birželio 8 d., atsižvelgiant į likusių nagrinėti dokumentų skaičių, į prašomus tyrimus ir į skirtingas suinteresuotąsias šalis, kurios dar turi būti apklaustos.

Parlamentas pritarė įgaliojimų pratęsimui.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Zimbabvė, pastoriaus Evano Mawarires byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0191/2017

(keičia B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 ir B8-0224/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ir Arne Lietz S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu;

—   Mario Borghezio, ENF.

Priimta (P8_TA(2017)0086)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0196/2017 anuliuotas.)


6.2. Ukrainos politiniai kaliniai Rusijoje ir padėtis Kryme (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0190/2017

(keičia B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 ir B8-0221/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski ir Kosma Złotowski, ECR frakcijos vardu;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filipinai, ypač senatorės Leilos M. De Lima byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0193/2017

(keičia B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 ir B8-0226/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0088)


6.4. ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ir B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0183/2017

(keičia B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 ir B8-0189/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa ir Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini ir Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0089)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0184/2017 ir B8-0185/2017 anuliuoti.)


6.5. Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas, susijęs su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos sistemos, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu, sukūrimo [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. gegužės 19 d. (2015 05 19 protokolo 3 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2015 m. gegužės 20 d. posėdį (2015 05 20 protokolo 10.7 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0090)


6.6. Sąjungos sistema, skirta duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (nauja redakcija) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0091)


6.7. Bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: Lisabonos sutarties suteiktos galimybės (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinės, teisinės ir institucinės reikšmės: Lisabonos sutarties suteiktos galimybės [2015/2343(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Michael Gahler ir Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0092)


6.8. Integruota Europos Sąjungos Arkties politika (balsavimas)

Pranešimas dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties politikos [2016/2228(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjai: Urmas Paet ir Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0093)

Kalbėjo:

David Coburn iki balsavimo pradžios.


6.9. Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos [2016/2309(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0094)


6.10. E. demokratija ES: galimybės ir iššūkiai (balsavimas)

Pranešimas „E. demokratijos Europos Sąjungoje: galimybės ir iššūkiai“ [2016/2008(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0095)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias ir Doru-Claudian Frunzulică

Pranešimas: Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică ir Seán Kelly

Pranešimas: Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică ir Seán Kelly

Pranešimas: Michael Gahler ir Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák ir Jean-Luc Mélenchon

Pranešimas: Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil ir Ivan Jakovčić

Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor ir Momchil Nekov.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.55 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) – 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

perduota atsakingam komitetui: ENVI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo pozicijas, prasidės kitą dieną, t. y. 2017 m. kovo 17 d..


11. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-00004/2017/rév1) pateikė Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu Komisijai: Prekiautojų žmonėmis ir NVO, vykdančių paieškos ir gelbėjimo operacijas Viduržemio jūros regione, bendradarbiavimas (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn pristatė klausimą.

Julian King (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu (Pirmininkas pasisakė dėl Georg Mayer pasisakymo, pastarasis jam atsakė), Seán Kelly, James Nicholson ir Jozo Radoš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Julian King.

Diskusijos baigtos.


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 16 d.)

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūra (2017/2024(INL))
(nuomonė: CULT, PETI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (2017/2023(INL))
(Nuomonė: CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. kovo 9 d.)

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje (2017/2037(INI))
(Nuomonė: REGI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

EMPL komitetas

- Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (2017/2039(INI))
(Nuomonė: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE komitetas

- Pagrindinių teisių aspektai integruojant romus ES: kova su priešiškumu čigonams (2017/2038(INI))
(nuomonė: EMPL)

REGI komitetas

- ES makroregioninių strategijų įgyvendinimas (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(Nuomonė: ENVI)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 16 d.)

AFET komitetas

- Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (2017/2029(INI))

- ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (2017/2027(INI))
(Nuomonė: DEVE)

- ES politiniai santykiai su ASEAN (2017/2026(INI))

- ES politiniai santykiai su Indija (2017/2025(INI))
(Nuomonė: FEMM)

AFET komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose valstybėse (2017/2028(INI))
(nuomonė: INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ENVI komitetas

- Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas (2017/2030(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. kovo 9 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (2017/2041(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. kovo 9 d.)

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje (2017/2037(INI))
(nuomonė: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

-Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))

(nuomonė: ITRE, INTA, IMCO, CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 16 d.)

AFET komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (2017/2028(INI))
(nuomonė: INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūra (2017/2024(INL))
(nuomonė: CULT, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (2017/2023(INL))
(nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ITRE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(nuomonė: CULT, LIBE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

INTA komitetas

- Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlament įgyvendinimas (2016/2149(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: EMPL, JURI, INTA

ENVI komitetas

- Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonės (2016/2224(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

LIBE komitetas

- Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, INTA

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Vengrijos kandidatas (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinių teisių ramsčio (B8-0171/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros neapykantą kurstančios kalbos teisinės apibrėžties Europos Sąjungoje (B8-0172/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


14. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2017 m. kovo 15 d.

(*) Vardas ir pavardė neatskleidžiami

(*) (n° 1558/2016); (*) (n° 1559/2016); (*) (n° 1560/2016); (*) (n° 1561/2016); (*) (n° 1562/2016); (*) (n° 1563/2016); Einar Petursson (n° 1564/2016); (*) (n° 1565/2016); (*) (n° 1566/2016); (*) (n° 1567/2016); (*) (n° 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (n° 0056/2017); Sari Kantinkoski (n° 0057/2017); Carina Olsen (n° 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (n° 0059/2017); (*) (n° 0060/2017); Sam Kloos (n° 0061/2017); Veronika Nyang (n° 0062/2017); Ivailo Iliev (n° 0063/2017); (*) (n° 0064/2017); Luca Lazzati (n° 0065/2017); (*) (n° 0066/2017); (*) (n° 0067/2017); (*) (n° 0068/2017); (*) (n° 0069/2017); (*) (n° 0070/2017); (*) (n° 0071/2017); (*) (n° 0072/2017); (*) (n° 0073/2017); (*) (n° 0074/2017); (*) (n° 0075/2017); (*) (n° 0076/2017); (*) (n° 0077/2017); (*) (n° 0078/2017); (*) (n° 0079/2017); (*) (n° 0080/2017); (*) (n° 0081/2017); (*) (n° 0082/2017); David Gale (n° 0083/2017); Benjamin Rzepka (n° 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (n° 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (n° 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (n° 0087/2017); (*) (n° 0088/2017); (*) (n° 0089/2017); (*) (n° 0090/2017); (*) (n° 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (n° 0092/2017); (*) (n° 0093/2017); (*) (n° 0094/2017); (*) (n° 0095/2017); Leif Lundgren (n° 0096/2017); Manuela Perteghella (n° 0097/2017); (*) (n° 0098/2017); (*) (n° 0099/2017); (*) (n° 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (n° 0101/2017); Aleko Brazitzov (n° 0102/2017); (*) (n° 0103/2017); (*) (n° 0104/2017); Jeremy Becker (n° 0105/2017); (*) (n° 0106/2017); (*) (n° 0107/2017); (*) (n° 0108/2017); (*) (n° 0109/2017); (*) (n° 0110/2017); (*) (n° 0111/2017); Samit Shah (n° 0112/2017); Simon Baraldi (n° 0113/2017); Simon Baraldi (n° 0114/2017); (*) (n° 0115/2017); (*) (n° 0116/2017); (*) (n° 0117/2017); (*) (n° 0118/2017); Vincenzo Solla (n° 0119/2017); (*) (n° 0120/2017); Mita Drius (n° 0121/2017); Michael Morawietz (n° 0122/2017); (*) (n° 0123/2017); (*) (n° 0124/2017); (*) (n° 0125/2017); (*) (n° 0126/2017); (*) (n° 0127/2017); Luis Salan Santos (n° 0128/2017); Stylianos Vakras (n° 0129/2017); María Vanesa Catalán González (n° 0130/2017); Rubén Martínez (n° 0131/2017); Anne Wilkinson (n° 0132/2017); (*) (n° 0133/2017); Ramon Afonso (n° 0134/2017); Georgios Floras (n° 0135/2017); Bas Van Tol (n° 0136/2017); (*) (n° 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (n° 0138/2017); (*) (n° 0139/2017); (*) (n° 0140/2017); (*) (n° 0141/2017); (*) (n° 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (n° 0143/2017); (*) (n° 0144/2017); Amândio Silva (n° 0145/2017); (*) (n° 0146/2017); (*) (n° 0147/2017); (*) (n° 0148/2017); Fabiano Filippin (n° 0149/2017); Jürgen Heß (n° 0150/2017); Hermann Wittwer (n° 0151/2017); Marco Giovannelli (n° 0152/2017); (*) (n° 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (n° 0154/2017); Juan Ramón González Santana (n° 0155/2017); (*) (n° 0156/2017); Nicola Guagliardo (n° 0157/2017); (*) (n° 0158/2017); (*) (n° 0159/2017); Damian Macias (n° 0160/2017); Alberto Arranz Santander (n° 0161/2017); (*) (n° 0162/2017); (*) (n° 0163/2017); Ann Clwyd (n° 0164/2017); Simon Baraldi (n° 0165/2017).

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį jis 2017 m. kovo 15 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. balandžio 3–6 d.


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 15.30 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Teisinė informacija - Privatumo politika