Indekss 
Protokols
PDF 265kWORD 80k
Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Savienības sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē ***I (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  3.1.Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta
  3.2.Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā
  3.3.Filipīnas, senatores Leila M. De Lima lieta
 4.ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta (balsošana)
  6.2.Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā (balsošana)
  6.3.Filipīnas, senatores Leila M. De Lima lieta (balsošana)
  6.4.ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (balsošana)
  6.5.Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ***I (balsošana)
  6.6.Savienības sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē ***I (balsošana)
  6.7.Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas (balsošana)
  6.8.Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku (balsošana)
  6.9.2016. gada ziņojums par Melnkalni (balsošana)
  6.10.E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 11.Plašas interpelācijas (debates)
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lūgumraksti
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Savienības sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (pārstrādāta redakcija) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Marco Affronte (A8-0150/2016).

Marco Affronte iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Werner Kuhn PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Gabriel Mato, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Julian King un Marco Affronte.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.3.2017. protokola 6.6. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 15.3.2017. protokola 2. punkts.)


3.1. Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP)).

Geoffrey Van Orden, Soraya Post un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0191/2017, B8-0194/2017 un B8-0196/2017.

Uzstājās Luke Ming Flanagan saistībā ar procedūras jautājumu un Geoffrey Van Orden, komentējot debašu pārtraukšanu.

Pavel Telička un Bogdan Brunon Wenta iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0200/2017 un B8-0224/2017.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Jonathan Arnott un Dominique Bilde.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian Dan Preda, Nicola Caputo un Notis Marias.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.3.2017. protokola 6.1. punkts.


3.2. Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP)).

°
° ° °

Šo debašu sakarībā sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Ukrainas parlamenta deputātu delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā un Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic un Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina un Eduard Kukan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică un José Inácio Faria.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.3.2017. protokola 6.2. punkts.


3.3. Filipīnas, senatores Leila M. De Lima lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP)).

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott un Maria Grapini.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.3.2017. protokola 6.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 un atsākta plkst. 12.00.)


4. ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)).

Debates notika 2017. gada 14. martā (14.3.2017. protokola 11. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa un Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā – par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez un Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā – par Eiropas Savienības prioritātēm attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomes sesijām 2017. gadā (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans un Paavo Väyrynen ALDE grupas vārdā – par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post un citi S&D grupas vārdā – par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā – par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Balsojums: 16.3.2017. protokola 6.4. punkts.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Sēdes vadītāja paziņojums

Uzstājās António Marinho e Pinto, pieminot, ka aprit 39 gadi, kopš grupējums “Sarkanās brigādes” nolaupīja Itālijas politiķi Aldo Moro, kurš pēc tam 1978. gada 9. maijā tika noslepkavots, un Olaf Stuger, komentējot Turcijas ārlietu ministra izteikumus par parlamenta vēlēšanu rezultātiem Nīderlandē (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir apstiprinājusi Izmeklēšanas komitejas, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, pieprasījumu pagarināt tās pilnvaru termiņu par trim mēnešiem.

Termiņa pagarinājums ir vajadzīgs, lai minētā komiteja varētu pilnībā un precīzi īstenot tai uzticētās pilnvaras, ko Parlaments pieņēma 2016. gada 8. jūnijā, ņemot vērā to, ka vēl jāizskata daudz dokumentu, jāizstrādā prasītās analīzes un jāuzklausa dažādas iesaistītās personas.

Parlaments piekrita termiņa pagarināšanai.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0191/2017

(aizstāj B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 un B8-0224/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post un Arne Lietz S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski un Jan Zahradil ECR grupas vārdā;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā;

—   Mario Borghezio ENF grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0086).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0196/2017 vairs nav spēkā.)


6.2. Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0190/2017

(aizstāj B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 un B8-0221/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski un Kosma Złotowski ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0087).


6.3. Filipīnas, senatores Leila M. De Lima lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0193/2017

(aizstāj B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 un B8-0226/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0088).


6.4. ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 un B8-0189/2017 (2017/2598(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0183/2017

(aizstāj B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 un B8-0189/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa un Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0089).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0184/2017 un B8-0185/2017 vairs nav spēkā.)


6.5. Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A8-0141/2015).

Debates notika 2015. gada 19. maijā (19.5.2015. protokola 3. punkts).

Balsošana 2015. gada 20. maija sēdē tika atlikta (20.5.2015. protokola 10.7. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0090).


6.6. Savienības sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (pārstrādāta redakcija) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Marco Affronte (A8-0150/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0091).


6.7. Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas (balsošana)

Ziņojums par kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālajām, juridiskajām un institucionālajām sekām: Lisabonas līguma sniegtās iespējas [2015/2343(INI)] - Ārlietu komiteja - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Michael Gahler un Esteban González Pons (A8-0042/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0092).


6.8. Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku (balsošana)

Ziņojums par integrētu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Arktiku [2016/2228(INI)] - Ārlietu komiteja - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referenti: Urmas Paet un Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0093).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās David Coburn.


6.9. 2016. gada ziņojums par Melnkalni (balsošana)

Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Melnkalni [2016/2309(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0050/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0094).


6.10. E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi (balsošana)

Ziņojums par e-demokrātiju Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi [2016/2008(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0095).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias un Doru-Claudian Frunzulică

Iuliu Winkler ziņojums - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică un Seán Kelly

Marco Affronte ziņojums - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică un Seán Kelly

Michael Gahler un Esteban González Pons ziņojums - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák un Jean-Luc Mélenchon

Charles Tannock ziņojums - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil un Ivan Jakovčić

Ramón Jáuregui Atondo ziņojums - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor un Momchil Nekov


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129).

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127).

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savas nostājas, sākas nākamajā dienā, t. i., 2017. gada 17. martā.


11. Plašas interpelācijas (debates)

Plaša interpelācija (O-00004/2017/rév1), uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates, un kuru iesniedza Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā Komisijai: Sadarbība starp cilvēku kontrabandistiem un NVO, kas nodarbojas ar meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017).

David Coburn izvērsa jautājumu.

Julian King (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā un Georg Mayer ENF grupas vārdā (sēdes vadītājs komentēja iepriekšējā runātāja uzstāšanos, un Georg Mayer vinam atbildēja), Seán Kelly, James Nicholson un Jozo Radoš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić.

Uzstājās Julian King.

Debates tika slēgtas.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 16. februāra lēmumu)

AFCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšana (2017/2024(INL))
(atzinums: CULT, PETI) (Reglamenta 54. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (2017/2023(INL))
(atzinums: CULT) (Reglamenta 54. pants)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 9. marta lēmumu)

AFCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (2017/2037(INI))
(atzinums: REGI) (Reglamenta 54. pants)

EMPL komiteja

- Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalībvalstīs (2017/2039(INI))
(atzinums: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE komiteja

- Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (2017/2038(INI))
(atzinums: EMPL)

REGI komiteja

- ES makroreģionālo stratēģiju īstenošana (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(atzinums: ENVI)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 16. februāra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (2017/2029(INI))

- ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (2017/2027(INI))
(atzinums: DEVE)

- ES politiskās attiecības ar ASEAN (2017/2026(INI))

- ES politiskās attiecības ar Indiju (2017/2025(INI))
(atzinums: FEMM)

AFET komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (2017/2028(INI))
(atzinums: INTA, DEVE) (Reglamenta 54. pants)

ENVI komiteja

- Septītās vides rīcības programmas īstenošana (2017/2030(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 9. marta lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (2017/2041(INI))

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 9. marta lēmumu)

AFCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (2017/2037(INI))
(atzinums: REGI) (Reglamenta 54. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(atzinums: ITRE, INTA, IMCO, CULT) (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 16. februāra lēmumu)

AFET komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (2017/2028(INI))
(atzinums: INTA, DEVE) (Reglamenta 54. pants)

AFCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšana (2017/2024(INL))
(atzinums: CULT, PETI) (Reglamenta 54. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (2017/2023(INL))
(atzinums: CULT) (Reglamenta 54. pants)

ITRE komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas elektronisko sakaru kodekss (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(atzinums: CULT, LIBE, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 104. pants))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (2016/2149(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: EMPL, JURI, INTA

ENVI komiteja

- Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs (2016/2224(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (Reglamenta 54. pants)

LIBE komiteja

- Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (Reglamenta 54. pants)


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)).
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, INTA

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Ungārijas kandidāts (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo tiesību pīlāru (B8-0171/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par naidu kurinošas runas kopīgas juridiskās definīcijas izstrādi Eiropas Savienībā (B8-0172/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


14. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 15. marts

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1558/2016); (*) (Nr. 1559/2016); (*) (Nr. 1560/2016); (*) (Nr. 1561/2016); (*) (Nr. 1562/2016); (*) (Nr. 1563/2016); Einar Petursson (Nr. 1564/2016); (*) (Nr. 1565/2016); (*) (Nr. 1566/2016); (*) (Nr. 1567/2016); (*) (Nr. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (Nr. 0056/2017); Sari Kantinkoski (Nr. 0057/2017); Carina Olsen (Nr. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0059/2017); (*) (Nr. 0060/2017); Sam Kloos (Nr. 0061/2017); Veronika Nyang (Nr. 0062/2017); Ivailo Iliev (Nr. 0063/2017); (*) (Nr. 0064/2017); Luca Lazzati (Nr. 0065/2017); (*) (Nr. 0066/2017); (*) (Nr. 0067/2017); (*) (Nr. 0068/2017); (*) (Nr. 0069/2017); (*) (Nr. 0070/2017); (*) (Nr. 0071/2017); (*) (Nr. 0072/2017); (*) (Nr. 0073/2017); (*) (Nr. 0074/2017); (*) (Nr. 0075/2017); (*) (Nr. 0076/2017); (*) (Nr. 0077/2017); (*) (Nr. 0078/2017); (*) (Nr. 0079/2017); (*) (Nr. 0080/2017); (*) (Nr. 0081/2017); (*) (Nr. 0082/2017); David Gale (Nr. 0083/2017); Benjamin Rzepka (Nr. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (Nr. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (Nr. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0087/2017); (*) (Nr. 0088/2017); (*) (Nr. 0089/2017); (*) (Nr. 0090/2017); (*) (Nr. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (Nr. 0092/2017); (*) (Nr. 0093/2017); (*) (Nr. 0094/2017); (*) (Nr. 0095/2017); Leif Lundgren (Nr. 0096/2017); Manuela Perteghella (Nr. 0097/2017); (*) (Nr. 0098/2017); (*) (Nr. 0099/2017); (*) (Nr. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (Nr. 0101/2017); Aleko Brazitzov (Nr. 0102/2017); (*) (Nr. 0103/2017); (*) (Nr. 0104/2017); Jeremy Becker (Nr. 0105/2017); (*) (Nr. 0106/2017); (*) (Nr. 0107/2017); (*) (Nr. 0108/2017); (*) (Nr. 0109/2017); (*) (Nr. 0110/2017); (*) (Nr. 0111/2017); Samit Shah (Nr. 0112/2017); Simon Baraldi (Nr. 0113/2017); Simon Baraldi (Nr. 0114/2017); (*) (Nr. 0115/2017); (*) (Nr. 0116/2017); (*) (Nr. 0117/2017); (*) (Nr. 0118/2017); Vincenzo Solla (Nr. 0119/2017); (*) (Nr. 0120/2017); Mita Drius (Nr. 0121/2017); Michael Morawietz (Nr. 0122/2017); (*) (Nr. 0123/2017); (*) (Nr. 0124/2017); (*) (Nr. 0125/2017); (*) (Nr. 0126/2017); (*) (Nr. 0127/2017); Luis Salan Santos (Nr. 0128/2017); Stylianos Vakras (Nr. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (Nr. 0130/2017); Rubén Martínez (Nr. 0131/2017); Anne Wilkinson (Nr. 0132/2017); (*) (Nr. 0133/2017); Ramon Afonso (Nr. 0134/2017); Georgios Floras (Nr. 0135/2017); Bas Van Tol (Nr. 0136/2017); (*) (Nr. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (Nr. 0138/2017); (*) (Nr. 0139/2017); (*) (Nr. 0140/2017); (*) (Nr. 0141/2017); (*) (Nr. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (Nr. 0143/2017); (*) (Nr. 0144/2017); Amândio Silva (Nr. 0145/2017); (*) (Nr. 0146/2017); (*) (Nr. 0147/2017); (*) (Nr. 0148/2017); Fabiano Filippin (Nr. 0149/2017); Jürgen Heß (Nr. 0150/2017); Hermann Wittwer (Nr. 0151/2017); Marco Giovannelli (Nr. 0152/2017); (*) (Nr. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (Nr. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (Nr. 0155/2017); (*) (Nr. 0156/2017); Nicola Guagliardo (Nr. 0157/2017); (*) (Nr. 0158/2017); (*) (Nr. 0159/2017); Damian Macias (Nr. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (Nr. 0161/2017); (*) (Nr. 0162/2017); (*) (Nr. 0163/2017); Ann Clwyd (Nr. 0164/2017); Simon Baraldi (Nr. 0165/2017).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2017. gada 15. martā saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 3. aprīļa līdz 6. aprīlim.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Juridisks paziņojums - Privātuma politika