Index 
Notulen
PDF 280kWORD 80k
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector ***I (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
3.1.Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire
  
3.2.Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim
  
3.3.Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima
 4.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  
6.1.Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire (stemming)
  
6.2.Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim (stemming)
  
6.3.Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima (stemming)
  
6.4.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (stemming)
  
6.5.Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)
  
6.6.Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector ***I (stemming)
  
6.7.Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (stemming)
  
6.8.Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (stemming)
  
6.9.Verslag 2016 over Montenegro (stemming)
  
6.10.e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Kuhn, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Gabriel Mato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Marco Affronte.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 16.3.2017.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 15.3.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire

Ontwerpresoluties B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post en Lola Sánchez Caldentey geven toelichting bij de ontwerpresoluties B8-0191/2017, B8-0194/2017 en B8-0196/2017.

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan voor een punt van orde en Geoffrey Van Orden over deze onderbreking.

Pavel Telička en Bogdan Brunon Wenta geven toelichting bij de ontwerpresoluties B8-0200/2017 en B8-0224/2017.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Jonathan Arnott en Dominique Bilde.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian Dan Preda, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 16.3.2017.


3.2. Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim

Ontwerpresoluties B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Ter gelegenheid van dit debat verwelkomt de Voorzitter namens het Parlement een groep van Oekraïense parlementsleden, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic en Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina en Eduard Kukan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 16.3.2017.


3.3. Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima

Ontwerpresoluties B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 16.3.2017.

(De vergadering wordt om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


4. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op14 maart 2017 (punt 11 van de notulen van 14.3.2017)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-mensenrechtenraad in 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez en Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, over de prioriteiten van de Unie voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans en Paavo Väyrynen, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, namens de S&D-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.3.2017.


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

5. Mededeling van de Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door António Marinho e Pinto, om te herinneren aan de ontvoering, 39 jaar geleden, van de Italiaanse politicus Aldo Moro, die op 9 mei 1978 door de Rode Brigades werd vermoord, en Olaf Stuger, over de verklaringen van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken aangaande de uitslag van de parlementsverkiezingen in Nederland (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters het verzoek heeft ingewilligd van de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking, om haar mandaat met drie maanden te verlengen.

Deze verlenging is noodzakelijk om de commissie in staat te stellen haar opdracht, zoals goedgekeurd door het Parlement op 8 juni 2016, volledig en correct uit te voeren, gezien het aantal documenten dat nog moet worden onderzocht en het aantal analyses die zijn gevraagd, alsook het aantal verschillende belanghebbenden dat nog moet worden gehoord.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0191/2017

(ter vervanging van B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 en B8-0224/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post en Arne Lietz, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie;

—   Mario Borghezio, namens de ENF.

Aangenomen (P8_TA(2017)0086)

(Ontwerpresolutie B8-0196/2017 komt te vervallen.)


6.2. Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0190/2017

(ter vervanging van B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 en B8-0221/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski en Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0193/2017

(ter vervanging van B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 en B8-0226/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0088)


6.4. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 en B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0183/2017

(ter vervanging van B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 en B8-0189/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri en Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Ivo Vajgl; namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini en Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0089)

(Ontwerpresoluties B8-0184/2017 en B8-0185/2017 komen te vervallen.)


6.5. Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Het debat heeft op 19 mei 2015 plaatsgevonden (punt 3 van de notulen van 19.5.2015).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 20 mei 2015 (punt 10.7 van de notulen van 20.5.2015).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0090)


6.6. Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0091)


6.7. Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (stemming)

Verslag over de constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden [2015/2343(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Michael Gahler en Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0092)


6.8. Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (stemming)

Verslag over een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied [2016/2228(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Urmas Paet en Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0093)

Het woord werd gevoerd door:

David Coburn voor de stemming.


6.9. Verslag 2016 over Montenegro (stemming)

Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Montenegro [2016/2309(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0094)


6.10. e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (stemming)

Verslag over e-democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen [2016/2008(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0095)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică

Verslag Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică en Seán Kelly

Verslag Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică en Seán Kelly

Verslag Michael Gahler en Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák en Jean-Luc Mélenchon

Verslag Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil en Ivan Jakovčić

Verslag Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor en Momchil Nekov.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

verwezen naar ten principale: ENVI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

verwezen naar ten principale: ENVI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunten goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 17 maart 2017, in.


11. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-00004/2017/rév1) van Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Samenwerking tussen mensenhandelaars en ngo's betrokken bij opsporings- en reddingsacties in het Middellandse Zeegebied (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn licht de vraag toe.

Julian King (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie (de Voorzitter over de woorden van de Georg Mayer, die hierop antwoordt), Seán Kelly, James Nicholson en Jozo Radoš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Julian King.

Het debat wordt gesloten.


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 februari 2017)

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- Herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief (2017/2024(INL))
(advies: CULT, PETI) (artikel 54 van het Reglement)

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (2017/2023(INL))
(advies: CULT) (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 maart 2017)

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (2017/2037(INI))
(advies: REGI) (artikel 54 van het Reglement))

Commissie EMPL

- De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (2017/2039(INI))
(advies: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

Commissie LIBE

- Grondrechtenaspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (2017/2038(INI))
(advies: EMPL)

Commissie REGI

- Tenuitvoerlegging van de macroregionale strategieën van de EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(advies: ENVI)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 februari 2017)

Commissie AFET

- Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (2017/2029(INI))

- De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (2017/2027(INI))
(advies: DEVE)

- Politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (2017/2026(INI))

- De politieke betrekkingen van de EU met India (2017/2025(INI))
(advies: FEMM)

Commissie AFET (artikel 54 van het Reglement)

- Corruptie en mensenrechten in derde landen (2017/2028(INI))
(advies: INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ENVI

- Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (2017/2030(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 maart 2017)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad over de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2017/2041(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 maart 2017)

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (2017/2037(INI))
(avis: REGI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(advies: ITRE, INTA, IMCO, CULT) (artikel 54 van het Reglement))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 februari 2017)

Commissie AFET (artikel 54 van het Reglement)

- Corruptie en mensenrechten in derde landen (2017/2028(INI))
(avis: INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement))

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

- Herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief (2017/2024(INL))
(advies: CULT, PETI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (2017/2023(INL))
(advies: CULT) (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Europees telecomwetboek (herschikking) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(advies: CULT, LIBE, IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 104 van het Reglement))

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie INTA

- De tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (2016/2149(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: EMPL, JURI, INTA

Commissie ENVI

- Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang vertrouwelijke informatie van bedrijven en openbare organen bekendmaken (2016/2224(INI))
verwezen naar ten principale: JURI (artikel 54 van het Reglement)
advies: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (artikel 54 van het Reglement)

Commissie LIBE

Auteursrechten op de digitale interne markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
verwezen naar ten principale: JURI I (artikel 54 van het Reglement)
advies: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 van het Reglement)


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, INTA

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Hongaarse kandidaat (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Europese pijler van sociale rechten (B8-0171/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het opstellen van een gezamenlijke juridische definitie van haatzaaiende uitlatingen in de Europese Unie (B8-0172/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


14. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 15 maart 2017

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 1558/2016); (*) (nr. 1559/2016); (*) (nr. 1560/2016); (*) (nr. 1561/2016); (*) (nr. 1562/2016); (*) (nr. 1563/2016); Einar Petursson (nr. 1564/2016); (*) (nr. 1565/2016); (*) (nr. 1566/2016); (*) (nr. 1567/2016); (*) (nr. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (nr. 0056/2017); Sari Kantinkoski (nr. 0057/2017); Carina Olsen (nr. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0059/2017); (*) (nr. 0060/2017); Sam Kloos (nr. 0061/2017); Veronika Nyang (nr. 0062/2017); Ivailo Iliev (nr. 0063/2017); (*) (nr. 0064/2017); Luca Lazzati (nr. 0065/2017); (*) (nr. 0066/2017); (*) (nr. 0067/2017); (*) (nr. 0068/2017); (*) (nr. 0069/2017); (*) (nr. 0070/2017); (*) (nr. 0071/2017); (*) (nr. 0072/2017); (*) (nr. 0073/2017); (*) (nr. 0074/2017); (*) (nr. 0075/2017); (*) (nr. 0076/2017); (*) (nr. 0077/2017); (*) (nr. 0078/2017); (*) (nr. 0079/2017); (*) (nr. 0080/2017); (*) (nr. 0081/2017); (*) (nr. 0082/2017); David Gale (nr. 0083/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (nr. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (nr. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0087/2017); (*) (nr. 0088/2017); (*) (nr. 0089/2017); (*) (nr. 0090/2017); (*) (nr. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (nr. 0092/2017); (*) (nr. 0093/2017); (*) (nr. 0094/2017); (*) (nr. 0095/2017); Leif Lundgren (nr. 0096/2017); Manuela Perteghella (nr. 0097/2017); (*) (nr. 0098/2017); (*) (nr. 0099/2017); (*) (nr. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (nr. 0101/2017); Aleko Brazitzov (nr. 0102/2017); (*) (nr. 0103/2017); (*) (nr. 0104/2017); Jeremy Becker (nr. 0105/2017); (*) (nr. 0106/2017); (*) (nr. 0107/2017); (*) (nr. 0108/2017); (*) (nr. 0109/2017); (*) (nr. 0110/2017); (*) (nr. 0111/2017); Samit Shah (nr. 0112/2017); Simon Baraldi (nr. 0113/2017); Simon Baraldi (nr. 0114/2017); (*) (nr. 0115/2017); (*) (nr. 0116/2017); (*) (nr. 0117/2017); (*) (nr. 0118/2017); Vincenzo Solla (nr. 0119/2017); (*) (nr. 0120/2017); Mita Drius (nr. 0121/2017); Michael Morawietz (nr. 0122/2017); (*) (nr. 0123/2017); (*) (nr. 0124/2017); (*) (nr. 0125/2017); (*) (nr. 0126/2017); (*) (nr. 0127/2017); Luis Salan Santos (nr. 0128/2017); Stylianos Vakras (nr. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (nr. 0130/2017); Rubén Martínez (nr. 0131/2017); Anne Wilkinson (nr. 0132/2017); (*) (nr. 0133/2017); Ramon Afonso (nr. 0134/2017); Georgios Floras (nr. 0135/2017); Bas Van Tol (nr. 0136/2017); (*) (nr. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 0138/2017); (*) (nr. 0139/2017); (*) (nr. 0140/2017); (*) (nr. 0141/2017); (*) (nr. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (nr. 0143/2017); (*) (nr. 0144/2017); Amândio Silva (nr. 0145/2017); (*) (nr. 0146/2017); (*) (nr. 0147/2017); (*) (nr. 0148/2017); Fabiano Filippin (nr. 0149/2017); Jürgen Heß (nr. 0150/2017); Hermann Wittwer (nr. 0151/2017); Marco Giovannelli (nr. 0152/2017); (*) (nr. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (nr. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (nr. 0155/2017); (*) (nr. 0156/2017); Nicola Guagliardo (nr. 0157/2017); (*) (nr. 0158/2017); (*) (nr. 0159/2017); Damian Macias (nr. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (nr. 0161/2017); (*) (nr. 0162/2017); (*) (nr. 0163/2017); Ann Clwyd (nr. 0164/2017); Simon Baraldi (nr. 0165/2017).

De Voorzitter deelt mede op 15 maart 2017 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 3 t/m 6 april 2017.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Juridische mededeling - Privacybeleid