Indeks 
Protokół
PDF 268kWORD 81k
Czwartek, 16 marca 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa ***I (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire
  
3.2.Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie
  
3.3.Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy
 4.Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (złożone projekty rezolucji)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  
6.1.Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (głosowanie)
  
6.2.Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie (głosowanie)
  
6.3.Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy (głosowanie)
  
6.4.Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (głosowanie)
  
6.5.Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (głosowanie)
  
6.6.Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa ***I (głosowanie)
  
6.7.Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (głosowanie)
  
6.8.Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki (głosowanie)
  
6.9.Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry (głosowanie)
  
6.10.e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Petycje
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (przekształcenie) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Kuhn w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Diane James niezrzeszona, Gabriel Mato, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Julian King i Marco Affronte.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 16.3.2017.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.3.2017)


3.1. Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire

Projekty rezolucji B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post i Lola Sánchez Caldentey przedstawili projekty rezolucji B8-0191/2017, B8-0194/2017 i B8-0196/2017.

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan z wnioskiem proceduralnym i Geoffrey Van Orden w sprawie tego wystąpienia.

Pavel Telička i Bogdan Brunon Wenta przedstawili projekty rezolucji B8-0200/2017 i B8-0224/2017.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Jonathan Arnott i Dominique Bilde.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 16.3.2017.


3.2. Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie

Projekty rezolucji B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Z okazji tej debaty Przewodnicząca powitała w imieniu Parlamentu grupę posłów do parlamentu Ukrainy, którzy zasiedli na oficjalnej trybunie.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic i Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Jaromír Štětina i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică i José Inácio Faria.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.3.2017.


3.3. Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy

Projekty rezolucji B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott i Maria Grapini.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 16.3.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.35 i wznowione o godz. 12.00.)


4. Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (2017/2598(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 marca 2017 r. (pkt 11 protokołu z dnia 14.3.2017)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa i Michaela Šojdrová, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez i Javier Couso Permuy, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans i Paavo Väyrynen, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, w imieniu grupy S&D, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r. (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.3.2017.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

5. Komunikat Przewodniczącego

Głos zabrali: António Marinho e Pinto, w celu upamiętnienia 39. rocznicy uprowadzenia włoskiego polityka Aldo Moro, zamordowanego przez Czerwone Brygady dnia 9 maja 1978 r., i Olaf Stuger, w sprawie oświadczeń tureckiego ministra spraw zagranicznych na temat wyników wyborów parlamentarnych w Holandii (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że Konferencja Przewodniczących zatwierdziła wniosek komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, mający na celu przedłużenie o trzy miesiące okresu ważności jej mandatu.

Przedłużenie to jest konieczne, aby umożliwić komisji pełne i poprawne wykonanie mandatu w formie przyjętej przez Parlament w dniu 8 czerwca 2016 r., biorąc pod uwagę liczbę dokumentów, które pozostają do zbadania, wymagane analizy, a także różne zainteresowane strony, które należy jeszcze wysłuchać.

Parlament wyraził zgodę na to przedłużenie.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0191/2017

(zastępujący B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 i B8-0224/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Elmar Brok, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Arne Lietz, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD;

—   Mario Borghezio, w imieniu grupy ENF.

Przyjęto (P8_TA(2017)0086)

(Projekt rezolucji B8-0196/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


6.2. Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0190/2017

(zastępujący B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 i B8-0221/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Elmar Brok, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin i Julie Ward, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski i Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0193/2017

(zastępujący B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 i B8-0226/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Elmar Brok, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen i Helmut Scholz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0088)


6.4. Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 i B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0183/2017

(zastępujący B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 i B8-0189/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa i Michaela Šojdrová, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Ivo Vajgl; w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0089)

(Projekty rezolucji B8-0184/2017 i B8-0185/2017 stały się bezprzedmiotowe.)


6.5. Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroepjskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Debata odbyła się dnia 19 maja 2015 r. (pkt 3 protokołu z dnia 19.5.2015).

Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 r. (pkt 10.7 protokołu z dnia 20.5.2015) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0090)


6.6. Unijne ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (przekształcenie) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0091)


6.7. Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skutków konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – możliwości oferowane przez traktat z Lizbony [2015/2343(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Michael Gahler i Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0092)


6.8. Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki [2016/2228(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0093)

Wystąpienia

David Coburn przed głosowaniem.


6.9. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry [2016/2309(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0094)


6.10. e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie e-demokracji w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania [2016/2008(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0095)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică

Sprawozdanie Iuliu Winklera - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică i Seán Kelly

Sprawozdanie Marco Affrontego - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică i Seán Kelly

Sprawozdanie Michaela Gahlera i Estebana Gonzáleza Ponsa - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák i Jean-Luc Mélenchon

Sprawozdanie Charlesa Tannocka - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil i Ivan Jakovčić

Sprawozdanie Ramóna Jáuregui Atonda - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor i Momchil Nekov


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowiska, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 17 marca 2017 r.


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-00004/2017/rév1), złożona przez Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Współpraca między handlarzami ludźmi a organizacjami pozarządowymi (NGO) zaangażowanymi w akcje poszukiwawcze i ratunkowe na Morzu Śródziemnym (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn rozwinął pytanie.

Julian King (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF (Przewodniczący w sprawie wystąpienia Georga Meyera, który udzielił mu odpowiedzi), Seán Kelly, James Nicholson i Jozo Radoš.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Julian King.

Debata została zamknięta.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 lutego 2017 r.)

komisja AFCO

- Zmiana rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (2017/2024(INL))
(opinia: CULT, PETI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (2017/2023(INL))
(opinia: CULT (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 marca 2017 r.)

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)

- Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (2017/2037(INI))
(opinia: REGI (art. 54 Regulaminu))

komisja EMPL

- Wdrażanie w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2017/2039(INI))
(opinia: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

komisja LIBE

- Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (2017/2038(INI))
(opinia: EMPL)

komisja REGI

- Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(opinia: ENVI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 lutego 2017 r.)

komisja AFET

- Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (2017/2029(INI))

- Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (2017/2027(INI))
(opinia: DEVE)

- Stosunki polityczne UE z ASEAN (2017/2026(INI))

- Stosunki polityczne UE z Indiami (2017/2025(INI))
(opinia: FEMM)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

- Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (2017/2028(INI))
(opinia: INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu))

komisja ENVI

- Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (2017/2030(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 marca 2017 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2017/2041(INI))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 marca 2017 r.)

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)

- Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (2017/2037(INI))
(opinia: REGI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(opinia: ITRE, INTA, IMCO, CULT (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 lutego 2017 r.)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

- Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (2017/2028(INI))
(opinia: INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu))

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)

- Zmiana rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (2017/2024(INL))
(opinia: CULT, PETI (art. 54 Regulaminu))

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (2017/2023(INL))
(opinia: CULT (art. 54 Regulaminu))

komisja ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(opinia: CULT, LIBE, IMCO, (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 104 Regulaminu))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja INTA

- Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów państw członkowskich (2016/2149(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: EMPL, JURI, INTA

komisja ENVI

- Legalne środki ochrony osób zgłaszających w interesie publicznym przypadki naruszenia, stosowane przy ujawnianiu poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstw i organów publicznych (2016/2224(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI (art. 54 Regulaminu)
opinia: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (art. 54 Regulaminu)

komisja LIBE

- Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. : JURI (art. 54 Regulaminu)
opinia: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (art. 54 Regulaminu)


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ECON

- Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, INTA

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat węgierski (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze wymiaru sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie filaru praw socjalnych (B8-0171/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia prawnej definicji mowy nienawiści, wspólnej dla całej Unii Europejskiej (B8-0172/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


14. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano komisji właściwej zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 15 marca 2017 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1558/2016); (*) (nr 1559/2016); (*) (nr 1560/2016); (*) (nr 1561/2016); (*) (nr 1562/2016); (*) (nr 1563/2016); Einar Petursson (nr 1564/2016); (*) (nr 1565/2016); (*) (nr 1566/2016); (*) (nr 1567/2016); (*) (nr 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (nr 0056/2017); Sari Kantinkoski (nr 0057/2017); Carina Olsen (nr 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0059/2017); (*) (nr 0060/2017); Sam Kloos (nr 0061/2017); Veronika Nyang (nr 0062/2017); Ivailo Iliev (nr 0063/2017); (*) (nr 0064/2017); Luca Lazzati (nr 0065/2017); (*) (nr 0066/2017); (*) (nr 0067/2017); (*) (nr 0068/2017); (*) (nr 0069/2017); (*) (nr 0070/2017); (*) (nr 0071/2017); (*) (nr 0072/2017); (*) (nr 0073/2017); (*) (nr 0074/2017); (*) (nr 0075/2017); (*) (nr 0076/2017); (*) (nr 0077/2017); (*) (nr 0078/2017); (*) (nr 0079/2017); (*) (nr 0080/2017); (*) (nr 0081/2017); (*) (nr 0082/2017); David Gale (nr 0083/2017); Benjamin Rzepka (nr 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (nr 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (nr 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0087/2017); (*) (nr 0088/2017); (*) (nr 0089/2017); (*) (nr 0090/2017); (*) (nr 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (nr 0092/2017); (*) (nr 0093/2017); (*) (nr 0094/2017); (*) (nr 0095/2017); Leif Lundgren (nr 0096/2017); Manuela Perteghella (nr 0097/2017); (*) (nr 0098/2017); (*) (nr 0099/2017); (*) (nr 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (nr 0101/2017); Aleko Brazitzov (nr 0102/2017); (*) (nr 0103/2017); (*) (nr 0104/2017); Jeremy Becker (nr 0105/2017); (*) (nr 0106/2017); (*) (nr 0107/2017); (*) (nr 0108/2017); (*) (nr 0109/2017); (*) (nr 0110/2017); (*) (nr 0111/2017); Samit Shah (nr 0112/2017); Simon Baraldi (nr 0113/2017); Simon Baraldi (nr 0114/2017); (*) (nr 0115/2017); (*) (nr 0116/2017); (*) (nr 0117/2017); (*) (nr 0118/2017); Vincenzo Solla (nr 0119/2017); (*) (nr 0120/2017); Mita Drius (nr 0121/2017); Michael Morawietz (nr 0122/2017); (*) (nr 0123/2017); (*) (nr 0124/2017); (*) (nr 0125/2017); (*) (nr 0126/2017); (*) (nr 0127/2017); Luis Salan Santos (nr 0128/2017); Stylianos Vakras (nr 0129/2017); María Vanesa Catalán González (nr 0130/2017); Rubén Martínez (nr 0131/2017); Anne Wilkinson (nr 0132/2017); (*) (nr 0133/2017); Ramon Afonso (nr 0134/2017); Georgios Floras (nr 0135/2017); Bas Van Tol (nr 0136/2017); (*) (nr 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 0138/2017); (*) (nr 0139/2017); (*) (nr 0140/2017); (*) (nr 0141/2017); (*) (nr 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (nr 0143/2017); (*) (nr 0144/2017); Amândio Silva (nr 0145/2017); (*) (nr 0146/2017); (*) (nr 0147/2017); (*) (nr 0148/2017); Fabiano Filippin (nr 0149/2017); Jürgen Heß (nr 0150/2017); Hermann Wittwer (nr 0151/2017); Marco Giovannelli (nr 0152/2017); (*) (nr 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (nr 0154/2017); Juan Ramón González Santana (nr 0155/2017); (*) (nr 0156/2017); Nicola Guagliardo (nr 0157/2017); (*) (nr 0158/2017); (*) (nr 0159/2017); Damian Macias (nr 0160/2017); Alberto Arranz Santander (nr 0161/2017); (*) (nr 0162/2017); (*) (nr 0163/2017); Ann Clwyd (nr 0164/2017); Simon Baraldi (nr 0165/2017).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 15 marca 2017 r. przekazał do komisji właściwej – zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 3 do 6 kwietnia 2017 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności