Index 
Proces-verbal
PDF 278kWORD 80k
Joi, 16 martie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Cadrul Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ***I (dezbatere)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire
  3.2.Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea
  3.3.Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima
 4.Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Comunicarea Președintelui
 6.Votare
  6.1.Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (vot)
  6.2.Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (vot)
  6.3.Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (vot)
  6.4.Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (vot)
  6.5.Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I (vot)
  6.6.Cadrul Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ***I (vot)
  6.7.Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (vot)
  6.8.O politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică (vot)
  6.9.Raportul pe 2016 privind Muntenegru (vot)
  6.10.E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 11.Interpelări majore (dezbatere)
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Depunere de documente
 14.Petiții
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Cadrul Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună din domeniul pescuitului (reformare) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Werner Kuhn, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Diane James, neafiliată, Gabriel Mato, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Julian King și Marco Affronte.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 16.3.2017.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 15.3.2017.)


3.1. Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire

Propuneri de rezoluții B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post și Lola Sánchez Caldentey au prezentat propunerile de rezoluție B8-0191/2017, B8-0194/2017 și B8-0196/2017.

Au intervenit: Luke Ming Flanagan pentru a ridica o problemă de procedură și Geoffrey Van Orden cu privire la această întrerupere.

Pavel Telička și Bogdan Brunon Wenta au prezentat propunerile de rezoluție B8-0200/2017 și B8-0224/2017.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Jonathan Arnott și Dominique Bilde.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 16.3.2017.


3.2. Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea

Propuneri de rezoluții B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Cu ocazia acestei dezbateri, Președinta a urat bun-venit, în numele Parlamentului, unor deputați din Parlamentul Ucrainei, care au luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, și Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic și Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina și Eduard Kukan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică și José Inácio Faria.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 16.3.2017.


3.3. Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima

Propuneri de rezoluții B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott și Maria Grapini.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 16.3.2017.

(Ședința, suspendată la 11.35, a fost reluată la 12.00.)


4. Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2017 (punctul 11 al PV din 14.3.2017)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez și Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans și Paavo Väyrynen, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post și alții, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile din 2017 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Vot: punctul 6.4 al PV din 16.3.2017.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

5. Comunicarea Președintelui

Au intervenit: António Marinho e Pinto, pentru a reaminti a 39-a aniversare a răpirii politicianului italian Aldo Moro, asasinat de brigăzile roșii la 9 mai 1978, și Olaf Stuger, cu privire la declarațiile ministrului de externe turc referitoare la rezultatele alegerilor legislative din Țările de Jos (Președintele a luat act de aceste intervenții).

°
° ° °

Președintele a comunicat că Conferința președinților a aprobat o cerere din partea Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală pentru o prelungire a mandatului cu trei luni.

Prelungirea este necesară pentru a permite comisiei să își pună în aplicare pe deplin și în mod adecvat mandatul, astfel cum a fost adoptat de Parlament la data de 8 iunie 2016, ținând cont de numărul documentelor care mai trebuie examinate, al analizelor comandate și al părților implicate care urmează să fie audiate.

Parlamentul și-a arătat acordul cu privire la prelungire.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0191/2017

(care înlocuiește B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 și B8-0224/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post și Arne Lietz, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD;

—   Mario Borghezio, în numele Grupului ENF.

Adoptat (P8_TA(2017)0086)

(Propunerea de rezoluție B8-0196/2017 a devenit caducă.)


6.2. Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0190/2017

(care înlocuiește B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 și B8-0221/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0193/2017

(care înlocuiește B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 și B8-0226/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0088)


6.4. Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 și B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0183/2017

(care înlocuiește B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 și B8-0189/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Ivo Vajgl; în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0089)

(Propunerile de rezoluții B8-0184/2017 și B8-0185/2017 au devenit caduce.)


6.5. Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Dezbaterea a avut loc la 19 mai 2015 (punctul 3 al PV din 19.5.2015).

Votul a fost amânat în cadrul ședinței din 20 mai 2015 (punctul 10.7 al PV din 20.5.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0090)


6.6. Cadrul Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună din domeniul pescuitului (reformare) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0091)


6.7. Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (vot)

Raport referitor la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona [2015/2343(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Michael Gahler și Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0092)


6.8. O politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică (vot)

Raport referitor la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică [2016/2228(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Urmas Paet și Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0093)

Intervenții

David Coburn înaintea votării.


6.9. Raportul pe 2016 privind Muntenegru (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru [2016/2309(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0094)


6.10. E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (vot)

Raport referitor la e-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări [2016/2008(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0095)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017(2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias și Doru-Claudian Frunzulică

Raport Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică și Seán Kelly

Raport Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică și Seán Kelly

Raport Michael Gahler și Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák și Jean-Luc Mélenchon

Raport Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil și Ivan Jakovčić

Raport Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor și Momchil Nekov


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

retrimis fond: ENVI

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

retrimis fond: ENVI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta pozițiile sale începe să curgă de mâine, 17 martie 2017.


11. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-00004/2017/rév1) de Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, adresată Comisiei: Cooperarea dintre traficanții de ființe umane și ONG-urile implicate în activitățile de căutare și salvare în Marea Mediterană (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn a dezvoltat întrebarea.

Julian King (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF (Președintele a comentat intervenția lui Georg Mayer, care i-a răspuns), Seán Kelly, James Nicholson și Jozo Radoš.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Ivan Jakovčić.

A intervenit Julian King.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 februarie 2017)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (2017/2024(INL))
(aviz: CULT, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (2017/2023(INL))
(aviz: CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 martie 2017)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii (2017/2037(INI))
(aviz: REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

EMPL

- Punerea în aplicare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în statele membre (2017/2039(INI))
(aviz: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE

- Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (2017/2038(INI))
(aviz: EMPL)

REGI

- Implementarea strategiilor macroregionale ale UE (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(aviz: ENVI)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 februarie 2017)

AFET

- Exporturile de arme: implementarea poziției Consiliului 2008/944/PESC (2017/2029(INI))

- Relațiile politice ale UE cu America Latină (2017/2027(INI))
(aviz: DEVE)

- Relațiile politice ale UE cu ASEAN (2017/2026(INI))

- Relațiile politice ale UE cu India (2017/2025(INI))
(aviz: FEMM)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Corupția și drepturile omului în țările terțe (2017/2028(INI))
(aviz: INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ENVI

- Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (2017/2030(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 martie 2017)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2017/2041(INI))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 martie 2017)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii (2017/2037(INI))
(aviz: REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisiuni online ale organizațiilor de radiodifuziune și retransmisii ale programelor de televiziune și de radio (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(aviz: ITRE, INTA, IMCO, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16 februarie 2017)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Corupția și drepturile omului în țările terțe (2017/2028(INI))
(aviz: INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (2017/2024(INL))
(aviz: CULT, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (2017/2023(INL))
(aviz: CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Codul european al comunicațiilor electronice (reformare) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(aviz: CULT, LIBE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură))

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la parlamentele naționale (2016/2149(INI))
retrimis fond: AFCO
aviz: EMPL, JURI, INTA

ENVI

- Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice (2016/2224(INI))
retrimis fond: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

LIBE

- Drepturile de autor în cadrul pieței unice digitale (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
retrimis fond: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, INTA

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul ungar (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

retrimis

fond :

JURI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pilonul drepturilor sociale (B8-0171/2017)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea unei definiții juridice comune a discursului de incitare la ură în Uniunea Europeană (B8-0172/2017)

retrimis

fond :

LIBE


14. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

15 martie 2017

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1558/2016); (*) (nr. 1559/2016); (*) (nr. 1560/2016); (*) (nr. 1561/2016); (*) (nr. 1562/2016); (*) (nr. 1563/2016); Einar Petursson (nr. 1564/2016); (*) (nr. 1565/2016); (*) (nr. 1566/2016); (*) (nr. 1567/2016); (*) (nr. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (nr. 0056/2017); Sari Kantinkoski (nr. 0057/2017); Carina Olsen (nr. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0059/2017); (*) (nr. 0060/2017); Sam Kloos (nr. 0061/2017); Veronika Nyang (nr. 0062/2017); Ivailo Iliev (nr. 0063/2017); (*) (nr. 0064/2017); Luca Lazzati (nr. 0065/2017); (*) (nr. 0066/2017); (*) (nr. 0067/2017); (*) (nr. 0068/2017); (*) (nr. 0069/2017); (*) (nr. 0070/2017); (*) (nr. 0071/2017); (*) (nr. 0072/2017); (*) (nr. 0073/2017); (*) (nr. 0074/2017); (*) (nr. 0075/2017); (*) (nr. 0076/2017); (*) (nr. 0077/2017); (*) (nr. 0078/2017); (*) (nr. 0079/2017); (*) (nr. 0080/2017); (*) (nr. 0081/2017); (*) (nr. 0082/2017); David Gale (nr. 0083/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (nr. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (nr. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0087/2017); (*) (nr. 0088/2017); (*) (nr. 0089/2017); (*) (nr. 0090/2017); (*) (nr. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (nr. 0092/2017); (*) (nr. 0093/2017); (*) (nr. 0094/2017); (*) (nr. 0095/2017); Leif Lundgren (nr. 0096/2017); Manuela Perteghella (nr. 0097/2017); (*) (nr. 0098/2017); (*) (nr. 0099/2017); (*) (nr. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (nr. 0101/2017); Aleko Brazitzov (nr. 0102/2017); (*) (nr. 0103/2017); (*) (nr. 0104/2017); Jeremy Becker (nr. 0105/2017); (*) (nr. 0106/2017); (*) (nr. 0107/2017); (*) (nr. 0108/2017); (*) (nr. 0109/2017); (*) (nr. 0110/2017); (*) (nr. 0111/2017); Samit Shah (nr. 0112/2017); Simon Baraldi (nr. 0113/2017); Simon Baraldi (nr. 0114/2017); (*) (nr. 0115/2017); (*) (nr. 0116/2017); (*) (nr. 0117/2017); (*) (nr. 0118/2017); Vincenzo Solla (nr. 0119/2017); (*) (nr. 0120/2017); Mita Drius (nr. 0121/2017); Michael Morawietz (nr. 0122/2017); (*) (nr. 0123/2017); (*) (nr. 0124/2017); (*) (nr. 0125/2017); (*) (nr. 0126/2017); (*) (nr. 0127/2017); Luis Salan Santos (nr. 0128/2017); Stylianos Vakras (nr. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (nr. 0130/2017); Rubén Martínez (nr. 0131/2017); Anne Wilkinson (nr. 0132/2017); (*) (nr. 0133/2017); Ramon Afonso (nr. 0134/2017); Georgios Floras (nr. 0135/2017); Bas Van Tol (nr. 0136/2017); (*) (nr. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 0138/2017); (*) (nr. 0139/2017); (*) (nr. 0140/2017); (*) (nr. 0141/2017); (*) (nr. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (nr. 0143/2017); (*) (nr. 0144/2017); Amândio Silva (nr. 0145/2017); (*) (nr. 0146/2017); (*) (nr. 0147/2017); (*) (nr. 0148/2017); Fabiano Filippin (nr. 0149/2017); Jürgen Heß (nr. 0150/2017); Hermann Wittwer (nr. 0151/2017); Marco Giovannelli (nr. 0152/2017); (*) (nr. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (nr. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (nr. 0155/2017); (*) (nr. 0156/2017); Nicola Guagliardo (nr. 0157/2017); (*) (nr. 0158/2017); (*) (nr. 0159/2017); Damian Macias (nr. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (nr. 0161/2017); (*) (nr. 0162/2017); (*) (nr. 0163/2017); Ann Clwyd (nr. 0164/2017); Simon Baraldi (nr. 0165/2017).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 15 martie 2017, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 3 și 6 aprilie 2017.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Notă juridică - Politica de confidențialitate