Kazalo 
Zapisnik
PDF 258kWORD 80k
Četrtek, 16. marec 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju ***I (razprava)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
3.1.Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja
  
3.2.Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu
  
3.3.Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima
 4.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (vloženi predlogi resolucij)
 5.Sporočilo predsedstva
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja (glasovanje)
  
6.2.Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu (glasovanje)
  
6.3.Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima (glasovanje)
  
6.4.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (glasovanje)
  
6.5.Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I (glasovanje)
  
6.6.Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju ***I (glasovanje)
  
6.7.Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (glasovanje)
  
6.8.Celostna politika EU za Arktiko (glasovanje)
  
6.9.Poročilo o Črni gori za leto 2016 (glasovanje)
  
6.10.E-demokracija v EU: potencial in izzivi (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 11.Večje interpelacije (razprava)
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Predložitev dokumentov
 14.Peticije
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

ČETRTEK, 16. MAREC 2017

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte je predstavil poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Werner Kuhn v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Diane James samostojna poslanka, Gabriel Mato, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Julian King in Marco Affronte.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 16.3.2017.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 15.3.2017)


3.1. Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja

predlogi resolucij B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post in Lola Sánchez Caldentey so predstavili predloge resolucij B8-0191/2017, B8-0194/2017 in B8-0196/2017.

Govorila sta Luke Ming Flanagan, ki je postavil vprašanje o pravilnosti postopka, in Geoffrey Van Orden o tej prekinitvi.

Pavel Telička in Bogdan Brunon Wenta sta predstavila predloge resolucij B8-0200/2017 et B8-0224/2017.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Jonathan Arnott in Dominique Bilde.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian Dan Preda, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Julian King (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 16.3.2017.


3.2. Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu

predlogi resolucij B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Med današnjo razpravo je predsedujoča izrekla dobrodošlico v imenu Evropskega parlamenta skupini poslancev ukrajinskega parlamenta, ki so sejo spremljali na častni galeriji.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic in Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina in Eduard Kukan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică in José Inácio Faria.

Govoril je Julian King (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 16.3.2017.


3.3. Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima

predlogi resolucij B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott in Maria Grapini.

Govoril je Julian King (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 16.3.2017.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.35, se je nadaljevala ob 12.00.)


4. Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP))

Razprava je potekala dne 14. marca 2017 (točka 11 zapisnika z dne 14.3.2017)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa in Michaela Šojdrová, v imenu skupine PPE, o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez in Javier Couso Permuy, v imenu skupine GUE/NGL, o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD, o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans in Paavo Väyrynen, v imenu skupine ALDE, o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, v imenu skupine S&D, o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek, v imenu skupine ECR, o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, v imenu skupine Verts/ALE, o prednostnih nalogah EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 16.3.2017.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

5. Sporočilo predsedstva

Govorila sta António Marinho e Pinto, ki je spomnil na 39. obletnico ugrabitve italijanskega politika Alda Mora, ki so ga pripadniki Rdečih brigade umorili 9. maja 1978, in Olaf Stuger, o izjavah turškega ministra za zunanje zadeve o rezultatih parlamentarnih volitev na Nizozemskem (predsedujoči je to vzel na znanje)

°
° ° °

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov odobrila zahtevo preiskovalnega odbora, ki preučuje domnevne kršitve in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, da se njegov mandat podaljša za tri mesece.

To podaljšanje je potrebno, da lahko odbor v celoti in pravilno izvede svoj mandat, ki mu ga je Parlament podelil 8. junija 2016, ob upoštevanju števila dokumentov, ki jih je še treba preučiti, zahtevanih analiz ter različnih zainteresiranih strani, ki jih je še treba zaslišati.

Parlament se je strinjal glede podaljšanja.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0191/2017

(ki nadomešča B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 in B8-0224/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Elmar Brok, v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post in Arne Lietz, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski in Jan Zahradil, v imenu skupine ECR;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas in Beatrix von Storch, v imenu skupine EFDD;

—   Mario Borghezio, v imenu skupine ENF.

Sprejeto (P8_TA(2017)0086)

(Predlog resolucije B8-0196/2017 je brezpredmeten.)


6.2. Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0190/2017

(ki nadomešča B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 in B8-0221/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Elmar Brok, v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin in Julie Ward, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski in Kosma Złotowski, v imenu skupine ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes in Davor Škrlec, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0193/2017

(ki nadomešča B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 in B8-0226/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Elmar Brok, v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić in Arne Gericke, v imenu skupine ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen in Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0088)


6.4. Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 in B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0183/2017

(ki nadomešča B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 in B8-0189/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa in Michaela Šojdrová, v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri in Soraya Post, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski in Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Ivo Vajgl; v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini in Molly Scott Cato, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0089)

(Predloga resolucij B8-0184/2017 in B8-0185/2017 sta brezpredmetna.)


6.5. Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Razprava je potekala 19. maja 2015 (točka 3 zapisnika z dne 19.5.2015).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 20. maja 2015 (točka 10.7 zapisnika z dne 20.5.2015).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0090)


6.6. Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0091)


6.7. Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (glasovanje)

Poročilo o ustavnih, pravnih in institucionalnih posledicah skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba [2015/2343(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Michael Gahler in Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0092)


6.8. Celostna politika EU za Arktiko (glasovanje)

Poročilo o celostni politiki Evropske unije za Arktiko [2016/2228(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Urmas Paet in Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0093)

Govori

David Coburn pred glasovanjem.


6.9. Poročilo o Črni gori za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2016 [2016/2309(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0094)


6.10. E-demokracija v EU: potencial in izzivi (glasovanje)

Poročilo o e-demokraciji v Evropski uniji: potencial in izzivi [2016/2008(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0095)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 - (2017/2598(RSP) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias in Doru-Claudian Frunzulică

Poročilo: Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică in Seán Kelly

Poročilo: Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică in Seán Kelly

Poročilo: Michael Gahler in Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák in Jean-Luc Mélenchon

Poročilo: Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil in Ivan Jakovčić

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor in Momchil Nekov


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednja stališča z razlogi, zaradi katerih je Svet stališča sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

posredovano pristojnemu odboru: : ENVI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

posredovano pristojnemu odboru: : ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališč, začne teči z jutrišnjim dnem, 17. marca 2017.


11. Večje interpelacije (razprava)

Večja interpelacija z vprašanjem za pisni odgovor in razpravo (O-00004/2017/rév1) Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Komisiji: Sodelovanje med trgovci z ljudmi in nevladnimi organizacijami, ki pomagajo pri iskanju in reševanju v Sredozemlju (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn je predstavil vprašanje.

Julian King je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Notis Marias v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, (predsedujoči o govoru Georga Mayerja in Georg Mayer, ki mu je odgovoril), Seán Kelly, James Nicholson in Jozo Radoš.

Po postopku "catch the eye" je govoril Ivan Jakovčić.

Govoril je Julian King.

Razprava se je zaključila.


12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 46 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. februarja 2017)

odbor AFCO (člen 54 Poslovnika)

- Revizija Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi (2017/2024(INL))
mnenje: CULT, PETI (člen 54 Poslovnika)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)

- Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (2017/2023(INL))
mnenje: CULT (člen 54 Poslovnika))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. marca 2017)

odbor AFCO (člen 54 Poslovnika)

- Vloga mest v institucionalnem okviru Unije (2017/2037(INI))
mnenje: REGI (člen 54 Poslovnika))

odbor EMPL

- Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah (2017/2039(INI))
mnenje: FEMM, CULT, BUDG, CONT

odbor LIBE

- Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov: preprečevanje proticiganstva (2017/2038(INI))
mnenje: EMPL

odbor REGI

- Izvajanje makroregionalnih strategij EU (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
mnenje: ENVI

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. februarja 2017)

odbor AFET

- Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/CFSP (2017/2029(INI))

- Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (2017/2027(INI))
mnenje: DEVE

- Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) (2017/2026(INI))

- Politični odnosi EU z Indijo (2017/2025(INI))
mnenje: FEMM

odbor AFET (člen 54 Poslovnika)

- Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (2017/2028(INI))
mnenje: INTA, DEVE

odbor ENVI

- Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (2017/2030(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. marca 2017)

odbor AFET

- Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (2017/2041(INI))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. marca 2017)

odbor AFCO (člen 54 Poslovnika)

- Vloga mest v institucionalnem okviru Unije (2017/2037(INI))
mnenje: (REGI člen 54 Poslovnika)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)

Pravila glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))

mnenje: ITRE, INTA, IMCO, CULT (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. februarja 2017)

odbor AFET (člen 54 Poslovnika)

- Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (2017/2028(INI))
mnenje: INTA, DEVE (člen 54 Poslovnika)

odbor AFCO (člen 54 Poslovnika)

- Revizija Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi (2017/2024(INL))
mnenje: CULT, PETI (člen 54 Poslovnika)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)

- Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (2017/2023(INL))
mnenje: CULT (člen 54 Poslovnika)

odbor ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah (prenovitev) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
mnenje: CULT, LIBE, IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 104 Poslovnika))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (2016/2149(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: EMPL, JURI, INTA

odbor ENVI

- Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu (2016/2224(INI))
posredovano pristojnemu odboru: JURI (člen 54 Poslovnika)mnenje: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (člen 54 Poslovnika)

odbor LIBE

- Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI (člen 54 Poslovnika)mnenje: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (člen 54 Poslovnika)


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe(ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe posvetoval z Evropsko centralno banko o tem predlogu.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ECON

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, INTA

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - madžarski kandidat (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stebru socialnih pravic (B8-0171/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju enotne pravne opredelitve sovražnega govora v Evropski uniji (B8-0172/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE


14. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

15. marca 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1558/2016); (*) (št. 1559/2016); (*) (št. 1560/2016); (*) (št. 1561/2016); (*) (št. 1562/2016); (*) (št. 1563/2016); Einar Petursson (št. 1564/2016); (*) (št. 1565/2016); (*) (št. 1566/2016); (*) (št. 1567/2016); (*) (št. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (št. 0056/2017); Sari Kantinkoski (št. 0057/2017); Carina Olsen (št. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (št. 0059/2017); (*) (št. 0060/2017); Sam Kloos (št. 0061/2017); Veronika Nyang (št. 0062/2017); Ivailo Iliev (št. 0063/2017); (*) (št. 0064/2017); Luca Lazzati (št. 0065/2017); (*) (št. 0066/2017); (*) (št. 0067/2017); (*) (št. 0068/2017); (*) (št. 0069/2017); (*) (št. 0070/2017); (*) (št. 0071/2017); (*) (št. 0072/2017); (*) (št. 0073/2017); (*) (št. 0074/2017); (*) (št. 0075/2017); (*) (št. 0076/2017); (*) (št. 0077/2017); (*) (št. 0078/2017); (*) (št. 0079/2017); (*) (št. 0080/2017); (*) (št. 0081/2017); (*) (št. 0082/2017); David Gale (št. 0083/2017); Benjamin Rzepka (št. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (št. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (št. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (št. 0087/2017); (*) (št. 0088/2017); (*) (št. 0089/2017); (*) (št. 0090/2017); (*) (št. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (št. 0092/2017); (*) (št. 0093/2017); (*) (št. 0094/2017); (*) (št. 0095/2017); Leif Lundgren (št. 0096/2017); Manuela Perteghella (št. 0097/2017); (*) (št. 0098/2017); (*) (št. 0099/2017); (*) (št. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (št. 0101/2017); Aleko Brazitzov (št. 0102/2017); (*) (št. 0103/2017); (*) (št. 0104/2017); Jeremy Becker (št. 0105/2017); (*) (št. 0106/2017); (*) (št. 0107/2017); (*) (št. 0108/2017); (*) (št. 0109/2017); (*) (št. 0110/2017); (*) (št. 0111/2017); Samit Shah (št. 0112/2017); Simon Baraldi (št. 0113/2017); Simon Baraldi (št. 0114/2017); (*) (št. 0115/2017); (*) (št. 0116/2017); (*) (št. 0117/2017); (*) (št. 0118/2017); Vincenzo Solla (št. 0119/2017); (*) (št. 0120/2017); Mita Drius (št. 0121/2017); Michael Morawietz (št. 0122/2017); (*) (št. 0123/2017); (*) (št. 0124/2017); (*) (št. 0125/2017); (*) (št. 0126/2017); (*) (št. 0127/2017); Luis Salan Santos (št. 0128/2017); Stylianos Vakras (št. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (št. 0130/2017); Rubén Martínez (št. 0131/2017); Anne Wilkinson (št. 0132/2017); (*) (št. 0133/2017); Ramon Afonso (št. 0134/2017); Georgios Floras (št. 0135/2017); Bas Van Tol (št. 0136/2017); (*) (št. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (št. 0138/2017); (*) (št. 0139/2017); (*) (št. 0140/2017); (*) (št. 0141/2017); (*) (št. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (št. 0143/2017); (*) (št. 0144/2017); Amândio Silva (št. 0145/2017); (*) (št. 0146/2017); (*) (št. 0147/2017); (*) (št. 0148/2017); Fabiano Filippin (št. 0149/2017); Jürgen Heß (št. 0150/2017); Hermann Wittwer (št. 0151/2017); Marco Giovannelli (št. 0152/2017); (*) (št. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (št. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (št. 0155/2017); (*) (št. 0156/2017); Nicola Guagliardo (št. 0157/2017); (*) (št. 0158/2017); (*) (št. 0159/2017); Damian Macias (št. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (št. 0161/2017); (*) (št. 0162/2017); (*) (št. 0163/2017); Ann Clwyd (št. 0164/2017); Simon Baraldi (št. 0165/2017).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika 15. marca 2017 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 3. do 6. aprila 2017.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov