Index 
Protokoll
PDF 261kWORD 79k
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire
  3.2.Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim
  3.3.Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima
 4.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (ingivna resolutionsförslag)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (omröstning)
  6.2.Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (omröstning)
  6.3.Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (omröstning)
  6.4.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (omröstning)
  6.5.Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I (omröstning)
  6.6.Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I (omröstning)
  6.7.Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (omröstning)
  6.8.En integrerad EU-politik för Arktis (omröstning)
  6.9.Rapport för 2016 om Montenegro (omröstning)
  6.10.E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Framställningar
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Kuhn för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Diane James, grupplös, Gabriel Mato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Julian King och Marco Affronte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.3.2017.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 15.3.2017.)


3.1. Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire

Resolutionsförslag B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post et Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen B8-0191/2017, B8-0194/2017 och B8-0196/2017.

Talare: Luke Ming Flanagan tog upp en ordningsfråga; Geoffrey Van Orden ytttrade sig om detta avbrott.

Pavel Telička och Bogdan Brunon Wenta redogjorde för resolutionsförslagen B8-0200/2017 och B8-0224/2017.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Jonathan Arnott och Dominique Bilde.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 16.3.2017.


3.2. Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim

Resolutionsförslag B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

I samband med denna debatt välkomnade talmannen på parlamentets vägnar en grupp parlamentsledamöter från Ukraina, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, grupplös, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic och Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Jaromír Štětina och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică och José Inácio Faria.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.3.2017.


3.3. Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima

Resolutionsförslag B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott och Maria Grapini.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.3.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35 och återupptogs kl. 12.00.)


4. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP))

Debatten hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 11 i protokollet av den 14.3.2017)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez och Javier Couso Permuy, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans och Paavo Väyrynen, för ALDE-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, för S&D-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.3.2017.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

5. Meddelande från talmannen

Talare: António Marinho e Pinto påminde om den 39:e årsdagen för kipnappningen av den italienske politikern Aldo Moro, som mördades av Röda brigaderna den 9 maj 1978; Olaf Stuger yttrade sig om den turkiske utrikesministerns uttalanden om resultatet av parlamentsvalet i Nederländerna (talmannen noterade detta).

°
° ° °

Talmannen meddelade att talmanskonferensen hade godkänt begäran från undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt om att få förlänga kommitténs mandat med tre månader.

Denna förlängning skulle vara nödvändig för att kommittén fullt ut och korrekt skulle kunna fullgöra sitt mandat, så som det antogs av parlamentet den 8 juni 2016, med tanke på det stora antal dokument som återstår att undersöka, de analyser som begärts och de olika aktörer som fortfarande måste höras.

Parlamentet godkände förlängningen.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0191/2017

(ersätter B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 och B8-0224/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Elmar Brok; för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post och Arne Lietz, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski och Jan Zahradil, för ECR-gruppen;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen;

—   Mario Borghezio, för ENF-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0086)

(Resolutionsförslag B8-0196/2017 bortföll.)


6.2. Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0190/2017

(ersätter B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 och B8-0221/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin och Julie Ward, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski och Kosma Złotowski, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0193/2017

(ersätter B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 och B8-0226/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Arne Gericke, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0088)


6.4. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 och B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0183/2017

(ersätter B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 och B8-0189/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri och Soraya Post, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Ivo Vajgl; för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini och Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0089)

(Resolutionsförslagen B8-0184/2017 och B8-0185/2017 bortföll.)


6.5. Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Debatten hade hållits den 19 maj 2015 (punkt 3 i protokollet av den 19.5.2015).

Omröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 20 maj 2015 (punkt 10.7 i protokollet av den 20.5.2015).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0090)


6.6. Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0091)


6.7. Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (omröstning)

Betänkande om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder [2015/2343(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Michael Gahler och Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0092)


6.8. En integrerad EU-politik för Arktis (omröstning)

Betänkande om en integrerad EU-politik för Arktis [2016/2228(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Urmas Paet och Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0093)

Inlägg:

David Coburn yttrade sig före omröstningen.


6.9. Rapport för 2016 om Montenegro (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro [2016/2309(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0094)


6.10. E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (omröstning)

Betänkande om e-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar [2016/2008(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0095)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias och Doru-Claudian Frunzulică

Betänkande Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică och Seán Kelly

Betänkande Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică och Seán Kelly

Betänkande Michael Gahler och Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák och Jean-Luc Mélenchon

Betänkande Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil och Ivan Jakovčić

Betänkande Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor och Momchil Nekov


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sina ståndpunkter började således löpa följande dag, den 17 mars 2017.


11. Större interpellationer (debatt)

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt (O-00004/2017/rév1) från Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, till kommissionen: Samarbete mellan människosmugglare och icke-statliga organisationer som ägnar sig åt sök- och räddningsarbete i Medelhavet (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn utvecklade frågan.

Julian King (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen (talmannen yttrade sig om Georg Mayers inlägg, vilket denne besvarade); Seán Kelly, James Nicholson och Jozo Radoš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić.

Talare: Julian King.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 februari 2017)

AFCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Översyn av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (2017/2024(INL))
(rådgivande utskott: CULT, PETI) (artikel 54 i arbetsordningen))

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som stulits under väpnade konflikter och krig (2017/2023(INL))
(rådgivande utskott: CULT) (artikel 54 i arbetsordningen)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9 mars 2017)

AFCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Städernas roll inom unionens institutionella ramar (2017/2037(INI))
(rådgivande utskott: REGI) (artikel 54 i arbetsordningen)

EMPL-utskottet

- Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (2017/2039(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE-utskottet

- Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (2017/2038(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

REGI-utskottet

- Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 februari 2017)

AFET-utskottet

- Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2017/2029(INI))

- EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (2017/2027(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

- EU:s politiska förbindelser med Asean (2017/2026(INI))

- EU:s politiska förbindelser med Indien (2017/2025(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

AFET-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (2017/2028(INI))
(rådgivande utskott: INTA, DEVE) (artikel 54 i arbetsordningen))

ENVI-utskottet

- Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (2017/2030(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9 mars 2017)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (2017/2041(INI))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9 mars 2017)

AFCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Städernas roll inom unionens institutionella ramar (2017/2037(INI))
(rådgivande utskott: REGI) (artikel 54 i arbetsordningen)

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, INTA, IMCO, CULT) (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 februari 2017)

AFET-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (2017/2028(INI))
(rådgivande utskott: INTA, DEVE)

AFCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Översyn av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (2017/2024(INL))
(rådgivande utskott: CULT, PETI) (artikel 54 i arbetsordningen))

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som stulits under väpnade konflikter och krig (2017/2023(INL))
(rådgivande utskott: CULT) (artikel 54 i arbetsordningen))

ITRE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- En europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(rådgivande utskott: CULT, LIBE, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 104 i arbetsordningen))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament (2016/2149(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: EMPL, JURI, INTA

ENVI-utskottet

- Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ (2016/2224(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (artikel 54 i arbetsordningen)

LIBE-utskottet

- Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : JURI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, INTA

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - Ungersk kandidat (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om pelaren för sociala rättigheter (B8-0171/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skapandet av en gemensam rättslig definition av hatspråk i Europeiska unionen (B8-0172/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


14. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 15 mars 2017

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1558/2016); (*) (nr 1559/2016); (*) (nr 1560/2016); (*) (nr 1561/2016); (*) (nr 1562/2016); (*) (nr 1563/2016); Einar Petursson (nr 1564/2016); (*) (nr 1565/2016); (*) (nr 1566/2016); (*) (nr 1567/2016); (*) (nr 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (nr 0056/2017); Sari Kantinkoski (nr 0057/2017); Carina Olsen (nr 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0059/2017); (*) (nr 0060/2017); Sam Kloos (nr 0061/2017); Veronika Nyang (nr 0062/2017); Ivailo Iliev (nr 0063/2017); (*) (nr 0064/2017); Luca Lazzati (nr 0065/2017); (*) (nr 0066/2017); (*) (nr 0067/2017); (*) (nr 0068/2017); (*) (nr 0069/2017); (*) (nr 0070/2017); (*) (nr 0071/2017); (*) (nr 0072/2017); (*) (nr 0073/2017); (*) (nr 0074/2017); (*) (nr 0075/2017); (*) (nr 0076/2017); (*) (nr 0077/2017); (*) (nr 0078/2017); (*) (nr 0079/2017); (*) (nr 0080/2017); (*) (nr 0081/2017); (*) (nr 0082/2017); David Gale (nr 0083/2017); Benjamin Rzepka (nr 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (nr 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (nr 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0087/2017); (*) (nr 0088/2017); (*) (nr 0089/2017); (*) (nr 0090/2017); (*) (nr 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (nr 0092/2017); (*) (nr 0093/2017); (*) (nr 0094/2017); (*) (nr 0095/2017); Leif Lundgren (nr 0096/2017); Manuela Perteghella (nr 0097/2017); (*) (nr 0098/2017); (*) (nr 0099/2017); (*) (nr 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (nr 0101/2017); Aleko Brazitzov (nr 0102/2017); (*) (nr 0103/2017); (*) (nr 0104/2017); Jeremy Becker (nr 0105/2017); (*) (nr 0106/2017); (*) (nr 0107/2017); (*) (nr 0108/2017); (*) (nr 0109/2017); (*) (nr 0110/2017); (*) (nr 0111/2017); Samit Shah (nr 0112/2017); Simon Baraldi (nr 0113/2017); Simon Baraldi (nr 0114/2017); (*) (nr 0115/2017); (*) (nr 0116/2017); (*) (nr 0117/2017); (*) (nr 0118/2017); Vincenzo Solla (nr 0119/2017); (*) (nr 0120/2017); Mita Drius (nr 0121/2017); Michael Morawietz (nr 0122/2017); (*) (nr 0123/2017); (*) (nr 0124/2017); (*) (nr 0125/2017); (*) (nr 0126/2017); (*) (nr 0127/2017); Luis Salan Santos (nr 0128/2017); Stylianos Vakras (nr 0129/2017); María Vanesa Catalán González (nr 0130/2017); Rubén Martínez (nr 0131/2017); Anne Wilkinson (nr 0132/2017); (*) (nr 0133/2017); Ramon Afonso (nr 0134/2017); Georgios Floras (nr 0135/2017); Bas Van Tol (nr 0136/2017); (*) (nr 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 0138/2017); (*) (nr 0139/2017); (*) (nr 0140/2017); (*) (nr 0141/2017); (*) (nr 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (nr 0143/2017); (*) (nr 0144/2017); Amândio Silva (nr 0145/2017); (*) (nr 0146/2017); (*) (nr 0147/2017); (*) (nr 0148/2017); Fabiano Filippin (nr 0149/2017); Jürgen Heß (nr 0150/2017); Hermann Wittwer (nr 0151/2017); Marco Giovannelli (nr 0152/2017); (*) (nr 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (nr 0154/2017); Juan Ramón González Santana (nr 0155/2017); (*) (nr 0156/2017); Nicola Guagliardo (nr 0157/2017); (*) (nr 0158/2017); (*) (nr 0159/2017); Damian Macias (nr 0160/2017); Alberto Arranz Santander (nr 0161/2017); (*) (nr 0162/2017); (*) (nr 0163/2017); Ann Clwyd (nr 0164/2017); Simon Baraldi (nr 0165/2017).

Talmannen meddelade att han den 15 mars 2017 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen.


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 36 april 2017.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy