Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

8. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- комисия REGI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Докладчик: Искра Михайлова ( A8-0070/2017)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (текст от значение за ЕИП) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Докладчик: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Докладчик: Max Andersson (A8-0102/2017)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Докладчик: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- комисия BUDG, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- комисия BUDG, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

В съответствие с член 69в, параграф 2 членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до вторник, 4 април 2017 г., в полунощ, поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този краен срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Правна информация - Политика за поверителност