Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. dubna 2017 - Štrasburk

8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- výbor REGI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Zpravodaj: Max Andersson (A8-0097/2017)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Zpravodaj: Max Andersson (A8-0102/2017)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Zpravodajka: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- výbor ECON s na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- výbor BUDG na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- výbor BUDG na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do zítřejšího dne, úterý 4. dubna 2017, do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí