Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. april 2017 - Strasbourg

8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- REGI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EØS-relevant tekst) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- JURI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Ordfører: Max Andersson (A8-0097/2017)

- JURI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Ordfører: Max Andersson (A8-0102/2017)

- ITRE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Ordfører: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- BUDG, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- BUDG, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat den efterfølgende dag, tirsdag den 4. april 2017, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik