Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. aprill 2017 - Strasbourg

8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- LIBE-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- REGI-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Raportöör: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017)

- IMCO-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (EMPs kohaldatav tekst) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- JURI-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Raportöör: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- JURI-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Raportöör: Max Andersson (A8-0102/2017)

- ITRE-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Raportöör: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- ECON-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- BUDG-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- BUDG-komisjon ettepaneku põhjal võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne teisipäeva, 4. aprilli 2017 kl 24.00), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika