Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis - Strasbūra

8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Referents: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017);

- REGI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Referente: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017);

- IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Referente: Olga Sehnalová (A8-0077/2017);

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Referents: Max Andersson ( A8-0097/2017);

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu parpriekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Referents: Max Andersson (A8-0102/2017);

- ITRE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Referente: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017);

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017);

- BUDG komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017);

- BUDG komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas līdz nākamās dienas, t. i., otrdienas, 2017. gada 4. aprīļa, pusnaktij var rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika