Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg

8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie LIBE op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Rapporteur: Jussi Halla-aho(A8-0065/2017)

- Commissie REGI op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Rapporteur: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017)

- Commissie IMCO op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Voor de EER relevante tekst)s (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Commissie JURI op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Rapporteur: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- Commissie JURI op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Rapporteur: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Commissie ITRE op basis van het verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Europese Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Rapporteur: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- Commissie ECON op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Commissie BUDG op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds voor extern optreden (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Commissie BUDG op basis van het verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen een aantal leden of een of meerdere fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen dinsdag 4 april 2017 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Juridische mededeling - Privacybeleid