Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Strasburg

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja LIBE na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- komisja REGI na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova ( A8-0070/2017)

- komisja IMCO na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (tekst mający znaczenie dla EOG) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- komisja JURI na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Sprawozdawca: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- komisja JURI na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0102/2017)

- komisja ITRE na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- komisja ECON na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- komisja BUDG na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- komisja BUDG na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed dniem jutrzejszym, 4 kwietnia 2017 r. (wtorek) o północy, pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności