Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 april 2017 - Strasbourg

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- REGI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (Text av betydelse för EES) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Föredragande: Max Andersson(A8-0097/2017)

- JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Föredragande: Max Andersson (A8-0102/2017)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Föredragande: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagan (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- BUDG-utskottet, på grundval av betänkdandet om försalget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- BUDG-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 4 april 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy