Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 5 април 2017 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))

Правна информация - Политика за поверителност