Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 5. apríla 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia