Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии информира председателя на Парламента, че не са повдигнати възражения срещу:

- препоръката на комисията ECON да не се повдигат възражения срещу делегирания регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи

Ако в срок от двадесет и четири часа не бъдат повдигнати възражения срещу тази препоръка от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, тя ще се счита за одобрена. В противен случай тя ще бъде подложена на гласуване.

Препоръката е достъпна на сайта Europarl.

Правна информация - Политика за поверителност