Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 april 2017 - Strasbourg

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen hade utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman att inga invändningar hade framförts mot:

- rekommendationen från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad

Om inga invändningar framförs från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet mot denna rekommendation inom 24 timmar ska den anses godkänd. Annars ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy