Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) №45/2001 и Решение №1247/2002/ЕО (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент(ЕС)№560/2014 на Съвета от 6май2014г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

REGI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение. В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI, REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Доклад относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2215(INI)) - EMIS - Докладчици: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON и LIBE - Докладчици: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Доклад относно жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI)) - AGRI - FEMM - Докладчици: Maria Lidia Senra Rodríguez и Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT - Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL - Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE - Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Доклад относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (2016/2222(INI)) - ENVI - Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE - Докладчик: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE - Докладчик: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE - Докладчик: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE - Докладчик: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (2017/2051(INI)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Докладчик: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Докладчик: Peter Liese (A8-0069/2017)

Правна информация - Политика за поверителност