Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. dubna 2017 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol) ze strany Europolu (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Spojenému království, Kypru a Portugalsku (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2215(INI)) - výbor EMIS - Zpravodajové: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE – Zpravodajové: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Zpráva o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech (2016/2204(INI)) - výbor AGRI - výbor FEMM - Zpravodajky: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - výbor CULT - Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Zpráva o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů (2016/2222(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku, které nahrazuje nařízení 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (2017/2051(INI)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Peter Liese (A8-0069/2017)

Právní upozornění - Ochrana soukromí