Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. april 2017 - Strasbourg

14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

REGI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag. Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2017, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Beretning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2215(INI)) – Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien - Ordførere: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodificeret udgave) (kodifikation) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON og LIBE - Ordførere: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Betænkning om kvinder og deres rolle i landdistrikterne (2016/2204(INI)) – AGRI og FEMM – Ordførere: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT - Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL - Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE - Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Betænkning om palmeolie og rydning af regnskove (2016/2222(INI)) - ENVI - Ordfører: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE - Ordfører: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Letland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE - Ordfører: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE - Ordfører: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU og 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE - Ordfører: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG - Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG - Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (2017/2051(INI)) - BUDG udvalg - Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Ordfører: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Ordfører: Peter Liese (A8-0069/2017)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik