Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. travnja 2017. - Strasbourg

14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.45/2001 i Odluke br.1247/2002/EZ (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br.560/2014 od 6.svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

REGI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom. Predsjednik će se, u skladu s člankom 307. Ugovora, o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, ENVI, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2017. priložen prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Izvješće o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru (2016/2215(INI)) – Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru - Izvjestitelji: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON i LIBE - Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Izvješće o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima (2016/2204(INI)) - AGRI i FEMM - Izvjestiteljice: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT - Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL - Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Izvješće o palminu ulju i krčenju prašuma (2016/2222(INI)) - ENVI - Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE - Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Latviji i o zamjeni Odluke 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji i o zamjeni odluka 2014/731/EU, 2014/743/EU i 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u u pogledu Slovačke, Portugala, Latvije, Litve, Češke, Estonije, Mađarske, Cipra, Poljske, Švedske, Malte i Belgije i o zamjeni odluka 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU i 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Izvješće o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj i o zamjeni odluka 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU i 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj i o zamjeni odluka 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU i 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 o aktivaciji pričuve za nepredviđene izdatke (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Preporuka o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (2017/2051(INI)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Izvjestiteljica: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima i o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Izvjestitelj: Peter Liese (A8-0069/2017)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti