Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 3., Hétfő - Strasbourg

14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és a 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG, JURI

- Javaslat a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014.május6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

REGI

- A Dán Királyság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezet (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, ENVI, REGI

- 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2017. évi általános költségvetéshez, amely az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Jelentés a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról (2016/2215(INI)) - EMIS bizottság - Előadók: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Jelentés az európai uniós védjegyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Jelentés a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON bizottság - LIBE bizottság - Előadó: Krišjānis Kariņš - Előadó: Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Jelentés az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Jelentés a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben (2016/2204(INI)) - AGRI bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Maria Lidia Senra Rodríguez - Előadó: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Jelentés a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Jelentés a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról (2016/2222(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Jelentés a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Ajánlás a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Ajánlás a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Jelentés a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról és a 2014/911/EU határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Jelentés a máltai, a ciprusi és az észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2014/731/EU, a 2014/743/EU és a 2014/744/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Magyarországgal, Ciprussal, Lengyelországgal, Svédországgal, Máltával és Belgiummal való automatizált adatcseréről, valamint a 2010/689/EU, a 2011/472/EU, a 2011/715/EU, a 2011/887/EU, a 2012/58/EU, a 2012/299/EU, a 2012/445/EU, a 2012/673/EU, a 2013/3/EU, a 2013/148/EU, a 2013/152/EU és a 2014/410/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Bulgáriával, Franciaországgal, a Cseh Köztársasággal, Litvániával, Hollandiával, Magyarországgal, Ciprussal, Észtországgal, Máltával, Romániával és Finnországgal való automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU tanácsi határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Finnországgal, Szlovéniával, Romániával, Lengyelországgal, Svédországgal, Litvániával, Bulgáriával, Szlovákiával és Magyarországgal való automatizált adatcseréről, valamint a 2010/559/EU, a 2011/387/EU, a 2011/547/EU, a 2012/236/EU, a 2012/664/EU, a 2012/713/EU, a 2013/230/EU, a 2013/692/EU és a 2014/264/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Jelentés a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Ajánlás a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG bizottság - Előadók: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Jelentés a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (2017/2051(INI)) - BUDG bizottság - Előadók: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Ajánlás második olvasatra az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Peter Liese (A8-0069/2017)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat