Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis - Strasbūra

14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

REGI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas Karalisti un Eiropolu (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Saskaņā ar LESD 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, ENVI, REGI

- Projekts – 2017. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 1, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

- Ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2016/2215(INI)) - Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē - Referenti: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) - ECON komiteja un LIBE komiteja - Referenti: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017).

- Ziņojums par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos (2016/2204(INI)) - AGRI komiteja un FEMM komiteja - Referentes: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020.gada līdz 2033. gadam (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - CULT komiteja - Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Marita Ulvskog (A8-0064/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017).

- Ziņojums par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu (2016/2222(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Kateřina Konečná (A8-0066/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Nuno Melo (A8-0073/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Savienības vārdā ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0076/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Savienības vārdā ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0078/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0089/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Maltā, Kiprā un Igaunijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2014/731/ES, 2014/743/ES un 2014/744/ES (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0090/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Judith Sargentini (A8-0091/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES un 2013/792/ES (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (2017/2051(INI)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Peter Liese (A8-0069/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika