Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

REGI

- Ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen het Koninkrijk Denemarken en Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen. Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI, REGI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Verslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2215(INI)) - Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector - Rapporteurs: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (codificatie) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - commissies ECON en LIBE - Rapporteurs: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Verslag over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (2016/2204(INI)) - commissie AGRI - commissie FEMM - Rapporteurs: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Verslag over palmolie en de ontbossing van regenwouden (2016/2222(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten namens de Unie van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland, en ter vervanging van Besluit 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de besluiten nrs. 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland, en ter vervanging van de Besluiten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU en 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije, en ter vervanging van Besluiten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU en 2014/264/EU van de Raad (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Aanbeveling over de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Verslag over een niet-wetgevingsontwerpresolutie over de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (2017/2051(INI)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Peter Liese (A8-0069/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid