Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

REGI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

DEVE, ENVI, REGI

- Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2017 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2016/2215(INI)) - Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym - Sprawozdawcy: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - komisja ECON i LIBE - Sprawozdawcy: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Sprawozdanie w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich (2016/2204(INI)) - komisja AGRI i FEMM - Sprawozdawczynie: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Sprawozdanie w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych (2016/2222(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z uwzględnieniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie i zastępującej decyzję Rady 2014/911/UE (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępującej decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii oraz zastępującej decyzje 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE i 2013/792/UE (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech oraz zastępującej decyzje Rady 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Projekt sprawozdania w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (2017/2051(INI)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Peter Liese (A8-0069/2017)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności