Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi aagentúrami Únie aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 arozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č.560/2014 zo 6.mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné voblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva vjužnom Tichom oceáne (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda konzultovať o tomto návrhu s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Správa o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2215(INI)) - výbor EMIS - Spravodajkyne: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajca: Krišjānis Kariņš - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Správa o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach (2016/2204(INI)) - výbor AGRI - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Maria Lidia Senra Rodríguez - Spravodajkyňa: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - výbor CULT - Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Správa o palmovom oleji a odlesňovaní dažďových lesov (2016/2222(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov v Lotyšsku, ktorým sa nahrádza rozhodnutie Rady 2014/911/EÚ (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2014/731/EÚ, 2014/743/EÚ a 2014/744/EÚ (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/689/EÚ, 2011/472/EÚ, 2011/715/EÚ, 2011/887/EÚ, 2012/58/EÚ, 2012/299/EÚ, 2012/445/EÚ, 2012/673/EÚ, 2013/3/EÚ, 2013/148/EÚ, 2013/152/EÚ a 2014/410/EÚ (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov na Slovensku, v Bulharsku, vo Francúzsku, v Českej republike, Litve, Holandsku, Maďarsku, na Cypre, v Estónsku, na Malte, v Rumunsku a vo Fínsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia 2010/682/EÚ, 2010/758/EÚ, 2011/355/EÚ, 2011/434/EÚ, 2011/888/EÚ, 2012/46/EÚ, 2012/446/EÚ, 2012/672/EÚ, 2012/710/EÚ, 2013/153/EÚ, 2013/229/EÚ a 2013/792/EÚ (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/559/EÚ, 2011/387/EÚ, 2011/547/EÚ, 2012/236/EÚ, 2012/664/EÚ, 2012/713/EÚ, 2013/230/EÚ, 2013/692/EÚ a 2014/264/EÚ (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (2017/2051(INI)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Peter Liese (A8-0069/2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia