Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 3. april 2017 - Strasbourg

14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št.560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

REGI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Evropskega policijskega urada (Europola), sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Kraljevino Dansko in Europolom (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2215(INI)) - odbor EMIS - Poročevalke: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - odbor ECON - odbor LIBE - Poročevalec: Krišjānis Kariņš - Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Poročilo o ženskah in njihovi vlogi na podeželju (2016/2204(INI)) - odbor AGRI - odbor FEMM - Poročevalka: Maria Lidia Senra Rodríguez - Poročevalka: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - odbor CULT - Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Poročilo o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov (2016/2222(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji ter nadomestitvi sklepov 2014/731/EU, 2014/743/EU in 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem ter nadomestitvi sklepov 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU in 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalke: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - odbor BUDG - Poročevalke: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (2017/2051(INI)) - odbor BUDG - Poročevalke: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Peter Liese (A8-0069/2017)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov