Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 april 2017 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr45/2001 och beslut 1247/2002/EG (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

REGI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Betänkande om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2215(INI)) - utskottet EMIS - Föredragande: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-varumärken (kodifiering) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - utskottet ECON - utskottet LIBE - Föredragande: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Betänkande om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (2016/2204(INI)) - utskottet AGRI - utskottet FEMM - Föredragande: Maria Lidia Senra Rodríguez - Föredragande: Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Betänkande om palmolja och avverkning av regnskogar (2016/2222(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland, och om ersättande av beslut 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland, och om ersättande av beslut 2014/731/EU, 2014/743/EU och 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Betänkande om rådets utkast till genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland, och om ersättande av beslut 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU och 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (2017/2051(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Peter Liese (A8-0069/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy