Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург

15. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през април I 2017 г. (PE 602.068/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

°
° ° °

Със съгласието на политическите групи и вследствие на отказа на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум да участва в утрешното разискване относно положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (точка 88 от окончателния проект на дневен ред), председателят съобщи, че изявлението на председателя на Еврогрупата ще бъде заменено от изявления на Съвета и Комисията.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Notis Marias, от името на групата ECR, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer и Pervenche Berès.

Констатирайки наличието на единодушие по въпроса, председателят обяви, че ще съобщи на председателя на Еврогрупата, че Парламентът счита неговото отношение за неприемливо.

°
° ° °

Понеделник

Искане от Daniel Caspary и други членове на ЕП, чийто брой достига ниския праг, за вписване като втора точка в дневния ред, след разискването относно Европейския корпус за сигурност (точка 77 от окончателния проект на дневен ред), на разискване относно отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор.

Парламентът одобрява искането.

Вторник

Искане от групата ENF за вписване като пета точка в дневния ред, след общото разискване относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка (точки 65, 89 и 64 от окончателния проект на дневен ред), на разискване относно доклада Richard Ashworth относно прогнозите за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент, което се предвижда да бъде прието в комисията BUDG днес и което е вписано във времето за гласуването в сряда (точка 69 от окончателния проект на дневен ред).

Изказа се Marco Zanni, от името на групата ENF, който обоснова искането.

Чрез AN (149 гласа „за“, 160 гласа „против“, 13 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Съвместно искане от групите ALDE, S&D и PPE за вписване в дневния ред на разискване относно положението във Венецуела.

Изказа се João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, против искането.

Изказаха се: за да обосноват искането:

- Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, която поиска разискването да бъде вписано като шеста точка за следобед,

- Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който поиска, на първо място, разискването да бъде вписано като четвърта точка за следобед, а на второ място, то да приключи с внасянето на предложения за резолюции, които да бъдат подложени на гласуване по време на втората месечна сесия през април, и

- Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която поиска разискването да бъде вписано като пета точка за следобед, без внасяне на предложения за резолюции.

Парламентът одобри съвместното искане. Точката е вписана в дневния ред.

След това Парламентът гласува по въпроса за времето на провеждане на разискването.

- Парламентът отхвърли искането на групата ALDE.

- Чрез VE (104 гласа „за“, 147 гласа „против“, 51 въздържали се) Парламентът отхвърли искането на групата S&D.

- Парламентът одобри първото искане на групата PPE. Разискването е вписано в дневния ред като четвърта точка за следобед.

Чрез VE (187 гласа „за“, 105 гласа „против“, 25 въздържали се) Парламентът одобри второто искане на групата PPE. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване по време на втората месечна сесия през април.

Изказа се Edouard Ferrand.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност