Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

15. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Απριλίου I 2017 (PE 602.068/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149a του Κανονισμού):

°
° ° °

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες και μετά την άρνηση του Jeroen Dijsselbloem, προέδρου της Ευρωομάδας, να συμμετάσχει στην συνεδρίαση που θα διεξαχθεί αύριο, ημέρα Τρίτη, σχετικά με την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (σημείο 88 του PDOJ), ο Πρέδρος ανακοινώνει ότι η δήλωση του προέδρου της Ευρωομάδας θα αντικατασταθεί από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Νικόλαος Χουντής, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer και Pervenche Berès.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη ομοφωνίας επί του θέματος και ανακοινώνει ότι θα γνωστοποιήσει στον πρόεδρο της Ευρωομάδας ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί τη στάση του απαράδεκτη.

°
° ° °

Δευτέρα

Αίτημα του Daniel Caspary και βουλευτών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να εγγραφεί, ως δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης μετά τη συζήτηση σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» (σημείο 77 του PDOJ), μια συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας ENF να εγγραφεί, ως πέμπτο σημείο της ημερήσιας διάταξης μετά την κοινή συζήτηση σχετικά με την «αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου» (σημεία 65, 89 και 64 του PDOJ), μια συζήτηση σχετικά με την έκθεση Richard Ashworth που αφορά «την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», η οποία προβλέπεται να εγκριθεί σήμερα στην επιτροπή BUDG και έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης (σημείο 69 του PDOJ).

Παρεμβαίνει ο Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ψηφοφορία με ΟΚ (149 υπέρ, 160 κατά, 13 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Κοινό αίτημα των Ομάδων ALDE, S&D και PPE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Παρεμβαίνει ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, κατά του αιτήματος.

Παρεμβαίνουν για να αιτιολογήσουν το αίτημα:

- η Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία ζητεί να εγγραφεί η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ως έκτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης,

- ο Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος ζητεί, πρώτον, να εγγραφεί η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ως τέταρτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης και, δεύτερον, να περατωθεί η συζήτηση με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Απριλίου II, και

- η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία ζητεί να εγγραφεί η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ως πέμπτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης χωρίς την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το κοινό αίτημα και, ως εκ τούτου, το σημείο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

Το Σώμα διεξάγει εν συνεχεία ψηφοφορία σχετικά με το χρονικό σημείο διεξαγωγής της συζήτησης.

- Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα της Ομάδας ALDE.

- Με ΗΨ (104 υπέρ, 147 κατά, 51 αποχές) το Κοινοβούλιο απορρίπτει το αίτημα της Ομάδας S&D.

- Το Σώμα εγκρίνει το πρώτο αίτημα της Ομάδας PPE και, ως εκ τούτου, η συζήτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη ως τέταρτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Με ΗΨ (187 υπέρ, 105 κατά, 25 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το δεύτερο αίτημα της Ομάδας PPE. Η συζήτηση θα περατωθεί επομένως με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Απριλίου II.

Παρεμβαίνει ο Edouard Ferrand.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου