Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štrasburg

15. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej aprílovej schôdze 2017 (PE 602.068/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

°
° ° °

Predseda v zhode s politickými skupinami a v nadväznosti na rozhodnutie predsedu Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema nezúčastniť sa na zajtrajšej utorkovej rozprave o stave druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (bod 88 PDOJ) oznámil, že vyhlásenie predsedu Euroskupiny bude nahradené vyhláseniami Rady a Komisie.

Vystúpili Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Notis Marias v mene skupiny ECR, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer a Pervenche Berès.

Predseda konštatoval jednotnosť v tejto otázke a zároveň uviedol, že predsedovi Euroskupiny oznámi, že Parlament považuje jeho prístup za neprijateľný.

°
° ° °

Pondelok

Žiadosť, ktorú predložili Daniel Caspary a niekoľkí poslanci, ktorí dosahujú nízku prahovú hodnotu, aby bola ako druhý bod programu schôdze po rozprave o európskom zbore solidarity (bod 77 PDOJ) zaradená rozprava o odpovediach Komisie na otázky na písomné zodpovedanie.

Parlament žiadosť schválil.

Utorok

Žiadosť skupiny ENF, aby bola ako piaty bod programu schôdze po spoločnej rozprave o revízii viacročného finančného rámca (body 65, 89 a 64 PDOJ) zaradená rozprava o správe Richarda Ashwortha o odhade príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2018 – Oddiel I – Európsky parlament, ktorej prijatie vo výbore BUDG je naplánované na dnes a ktorá je zaradená do programu stredajšieho hlasovania (bod 69 PDOJ).

V rozprave vystúpil Marco Zanni v mene skupiny ENF s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v HPM (za: 149, proti: 160, zdržali sa hlasovania: 13).

Streda

Spoločná žiadosť skupín ALDE, S&D a PPE, aby sa do programu schôdze zaradila rozprava o situácii vo Venezuele.

V rozprave vystúpil João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Vystúpili títo poslanci s odôvodnením žiadosti:

- Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE so žiadosťou, aby sa rozprava zaradila ako šiesty bod popoludňajšieho programu schôdze,

- Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE so žiadosťou, 1. aby sa rozprava zaradila ako štvrtý bod popoludňajšieho programu schôdze a 2. aby boli na jej záver predložené návrhy uznesení určené na hlasovanie počas druhej aprílovej schôdze, a

- Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D so žiadosťou, aby bola rozprava zaradená ako piaty bod popoludňajšieho programu schôdze bez predloženia návrhov uznesení.

Parlament spoločnú žiadosť schválil. Bod bol teda zaradený do programu schôdze.

Následne Parlament hlasoval o tom, kedy sa bude rozprava konať.

- Parlament zamietol žiadosť skupiny ALDE.

- Parlament zamietol žiadosť skupiny S&D v EH (za: 104, proti: 147, zdržali sa hlasovania: 51).

- Parlament schválil prvú žiadosť skupiny PPE. Rozprava bola teda zaradená ako štvrtý bod popoludňajšieho programu schôdze.

Parlament schválil druhú žiadosť skupiny PPE v EH (za: 187, proti: 105, zdržali sa hlasovania: 25). Na záver rozpravy budú teda predložené návrhy uznesení určené na hlasovanie počas druhej aprílovej schôdze.

Vystúpil Edouard Ferrand.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia