Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000020/2017 (B8-0210/2017)

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

16. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000020/2017) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000022/2017) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Οι Petra Kammerevert και Marita Ulvskog αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Γεώργιος Επιτήδειος, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Victor Negrescu και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου