Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000024/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

18. Εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000024/2017) που κατέθεσαν οι Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Josu Juaristi Abaunz και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel και Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εμπορία ανθρώπων (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Οι Barbara Lochbihler, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Catherine Bearder, Anna Hedh και Anna Maria Corazza Bildt αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Alessandra Mussolini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Liliana Rodrigues.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Τάκης Χατζηγεωργίου και Silvia Costa.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου