Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2642(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000024/2017

Ingediende teksten :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Debatten :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 3 april 2017 - Straatsburg

18. Mensenhandel (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000024/2017) van Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber en Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano en Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Mensenhandel (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh en Anna Maria Corazza Bildt lichten de vraag toe.

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Alessandra Mussolini, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Liliana Rodrigues.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez en Elena Valenciano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou en Silvia Costa.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid